Skip to content

Ymgynghori

Trefniadau Newydd ar gyfer y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed (DDRS) yng Nghymru

Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymwneud â newidiadau wrth gymeradwyo darparwyr cyrsiau, trefniadau ffioedd ac agweddau gweinyddol eraill ar y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed (DDRS).
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 03/04/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 15/05/2012

Dolenni perthnasol

Yn 2010 lladdwyd 89  bobl ar y ffyrdd yng Nghymru. O’r rhain roedd un o bob pedwar yn gysylltiedig ag achosion o yfed a gyrru. Er bod nifer y troseddau sy’n ymwneud ag yfed a gyrru wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae’n amlwg y gall yr holl bartneriaid sy’n gysylltiedig â diogelwch ar y ffyrdd wneud mwy i sicrhau gwelliannau pellach.

Mae Llywodraeth Cymru am wneud yn siŵr fod y DDRS yn becyn addysgol positif fydd yn helpu i sicrhau nad yw pobl sy’n euog o droseddau sy’n gysylltiedig ag yfed a gyrru yn aildroseddu. Er mwyn llwyddo i gyflawni hyn rhaid bod atgyfeirio pobl i wneud y cwrs yn hawdd i’r Llysoedd ei ddeall, dylai’r darparwyr fod ymysg y gorau sydd ar gael, a dylai cynnwys y cwrs fod o ansawdd uchel, yn gyson ac wedi’i deilwra i ddiwallu anghenion penodol Cymru. Mae’r newidiadau arfaethedig i’r ddeddfwriaeth yn ein galluogi ni i addasu’r Cynllun.

Mae gan yr holl bartneriaid sy’n gysylltiedig â chyflwyno’r DDRS yn llwyddiannus - gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y Llysoedd a’r darparwyr - gyfrifoldeb i geisio lleihau’r achosion o yfed a gyrru. Yn ôl tystiolaeth mae’n amlwg fod presenoldeb ar y cwrs yn lleihau’r tebygolrwydd o aildroseddu, felly mae’n hanfodol fod y Cynllun yn parhau i fod yn addas i’r diben a’n bod yn gweithio i annog mwy o droseddwyr i fynd ar y Cwrs.