Skip to content

Ymgynghori

Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru: Cynlluniau i Newid y Meini Prawf Cymhwysedd Awtomatig

Mae'r ddogfen ymgynghori hon yn sôn am sut y caiff dyfarnu'r Taliad Annibyniaeth Bersonol ei gysylltu â chymhwysedd awtomatig ar gyfer Bathodyn Glas.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 07/08/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 30/10/2012

Dolenni perthnasol

Mae Cynllun y Bathodyn Glas: Parcio i Bobl Anabl, yn galluogi pobl anabl i fanteisio ar wasanaethau a chyfleusterau drwy nifer o gonsesiynau parcio.

O dan y trefniadau presennol, gellir rhoi Bathodyn Glas, heb fod angen asesiad pellach, i bobl sy'n cael Cyfradd Uwch Elfen Symudedd y Lwfans Byw i'r Anabl (y Gyfradd Uwch). Amcangyfrifir bod oddeutu 40% o'r bobl hyn yng Nghymru yn cael Bathodyn Glas o dan y meini prawf awtomatig a bod y rhan fwyaf o'r rhain yn cael y Gyfradd Uwch.

Mae gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig raglen helaeth ar waith i ddiwygio'r holl fudd-daliadau lles. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys cynigion i gyflwyno'r Taliad Annibyniaeth Bersonol o 2013 ymlaen a bydd y taliad hwn yn disodli'r Lwfans Byw i'r Anabl i hawlwyr cymwys o oedran gweithio rhwng 16 a 64 oed. Nid yw hwn yn fater sydd wedi'i ddatganoli.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ystyried pa effaith a gaiff y diwygiadau lles a newid i'r Taliad Annibyniaeth Bersonol ar gymhwysedd awtomatig ar gyfer Cynllun y Bathodyn Glas. Mae'r ddogfen hon yn ymgynghori ynglŷn â chynlluniau i gysylltu'r meini prawf cymhwysedd awtomatig ar gyfer y Bathodyn Glas â'r Taliad Annibyniaeth Bersonol newydd.

Un o flaenoriaethau'r Cynllun Gweithredu ar gyfer Moderneiddio Cynllun y Bathodyn Glas yw ymestyn y cynllun i bobl sydd â namau gwybyddol difrifol. Mae'r ddogfen hon yn sôn hefyd am ein cynlluniau i ymestyn cymhwysedd awtomatig ar gyfer y cynllun er mwyn cynnwys pobl sydd â namau gwybyddol difrifol.

Defnyddir yr ymatebion i'r ymgynghoriad hwn i lywio penderfyniad y Llywodraeth ynglŷn â sut orau i fwrw ymlaen.

I Gymru'n unig y mae'r ymgynghoriad hwn yn berthnasol.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael i'w lawrlwytho isod.