Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar y Bil Teithio Llesol (Cymru)

Bwriad y cynigion hyn yw ei gwneud yn bosibl i fwy o bobl gerdded a beicio, a’u galluogi’n gyffredinol i deithio mewn ffyrdd mwy llesol.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 14/08/2012

Dolenni perthnasol

Rydym am weld cerdded a beicio'n dod y ffordd fwyaf naturiol ac arferol o fynd o gwmpas. Rydym eisiau gwneud hyn fel y gall mwy o bobl brofi'r manteision i'w hiechyd, fel y gallwn ostwng ein hallyriadau nwyon t? gwydr, ac fel y gallwn helpu i fynd i'r afael â thlodi ac anfantais. Ar yr un pryd, rydym yn awyddus i helpu i feithrin ein heconomi, a chreu cyfleoedd i'r economi dyfu mewn modd cynaliadwy. Gellir gwneud hyn trwy gael mwy o bobl yn cerdded ac yn beicio, gan y bydd hynny'n lleihau tagfeydd traffig, yn lleihau nifer y dyddiau a gollir oherwydd salwch ac yn cefnogi'r diwydiant beicio a'r diwydiant twristiaeth yng Nghymru.

Mae'r Papur Gwyn yn cynnwys cynigion i'w gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol Cymru:

  • nodi a mapio'r rhwydwaith o lwybrau sy'n ddiogel ac yn addas ar gyfer cerdded a beicio yn eu hardaloedd 
  • nodi a mapio'r gwelliannau y byddai eu hangen i greu rhwydwaith cwbl integredig ar gyfer cerdded a beicio a datblygu rhestr o gynlluniau i greu'r rhwydwaith, yn ôl trefn blaenoriaeth
  • darparu gwell rhwydwaith os bydd cyllid ar gael, a chan ddilyn y drefn briodol 
  • ystyried y posibilrwydd o ddarparu gwell cyfleusterau cerdded a beicio wrth ddatblygu cynlluniau ffyrdd newydd. 

Trwy gydol y broses o ddatblygu'r Papur Gwyn, mae amryw o grwpiau wedi cyfeirio at y ffaith fod cymhlethdod y ddeddfwriaeth sy'n ymdrin â hawliau tramwy a llwybrau beicio yn rhwystr mawr rhag darparu llwybrau newydd. Fel rhan o'r ymgynghoriad hwn ar y Papur Gwyn, rydym am wybod barn pobl ynghylch a ddylid diwygio rhai diffiniadau o hawliau tramwy yng Nghymru.

Mae safon amryw o lwybrau a ddefnyddir yn aml gan gerddwyr, a'r math o lwybrau ydynt, yn golygu y gallai beicwyr eu defnyddio'n ddiogel - yn enwedig mewn ardaloedd trefol a lled drefol. Ceir hefyd amryw o lwybrau y gallai defnyddwyr eraill, fel marchogion neu yrwyr car a cheffyl, eu defnyddio gyda gofal, yn enwedig mewn ardaloedd mwy gwledig.