Skip to content

Ymgynghori

Galw am dystiolaeth: Sicrhau system gynllunio effeithiol

Rydym eisiau eich tystiolaeth a'ch barn mewn perthynas â sut mae cynnal y system gynllunio yn y dyfodol.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 11/11/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/02/2012

Fel rhan o'r sylfaen dystiolaeth ar gyfer y Bil Cynllunio a fydd yn cael ei gyflwyno yn 2013, mae grŵp cynghori annibynnol wedi'i sefydlu i adolygu ac ystyried yr opsiynau ar gyfer sut mae cynnal y system gynllunio yn y dyfodol.

Bydd yr adolygiad yn edrych ar y canlynol ac yn gwneud argymhellion ynghylch:

  • Yr opsiynau ar gyfer cynnal y system gynllunio gan gynnwys y dull a ffafrir;
  • Y ddeddfwriaeth a'r canllawiau polisi sydd eu hangen i roi'r opsiynau a'r dull a ffafrir ar waith;
  • Asesiad o'r adnoddau sydd eu hangen i roi'r opsiynau a'r dull a ffafrir ar waith – bydd hyn yn cynnwys nifer y staff a'r costau;
  • Unrhyw gynlluniau y gallwn ni eu rhoi ar waith yn gyflym ac yn hawdd.

Rydym yn croesawu barn ar:

  • Yr amcanion polisi allweddol y dylai'r system gynllunio eu bodloni;
  • Y ffordd fwyaf effeithlon inni gynnal y system gynllunio, a sut mae ei mesur;
  • Y mecanweithiau cyflenwi a'r trefniadau sefydliadol cyfredol;
  • Unrhyw dystiolaeth neu enghreifftiau sy'n berthnasol yn eich barn chi.

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Cawsom 110 o ymatebion i’r ymgynghoriad hwn. Mae’r ymatebion hyn ar gael ar gryno ddisg ar eich cais. I wneud cais am gopi o’r ymatebion, anfonwch e-bost i planning.division@cymru.gsi.gov.uk.