Skip to content

Ymgynghori

Adolygiad Rheoliadau Adeiladu Rhan L

Rydym am glywed eich barn ar newidiadau i Ran L - Arbed Ynni a Thanwydd - y Rheoliadau Adeiladu a newidiadau i’r dogfennau sydd wedi’u cymeradwyo.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 31/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 23/10/2012

Dolenni perthnasol

Rydym yn defnyddio’r Rheoliadau Adeiladu i geisio lleihau allyriadau mewn adeiladau newydd ac adeiladau sydd eisoes yn bodoli yng Nghymru.  

Rydym am wella perfformiad ynni adeiladau Cymru drwy’r Rheoliadau Adeiladu. Bydd hyn yn helpu Cymru i symud tuag at adeiladau ynni di-garbon a bron yn ddi-garbon erbyn 2020. Mae’r argymhellion yn yr ymgynghoriad hwn yn gam sylweddol tuag at yr amcan hwnnw.

Mae’r Rheoliadau Adeiladu yn rheoli mathau arbennig o waith adeiladu ac yn sicrhau bod adeiladau’n cyrraedd safonau penodol o ran iechyd, diogelwch, lles, cyfleustra a chynaliadwyedd.

Mae’r ymgynghoriad hwn yn cynnwys argymhellion ar gyfer:

 • Newidiadau i Ran L (Arbed Ynni a Thanwydd) y Rheoliadau Adeiladu;
 • Newidiadau i’r Dogfennau sydd wedi’u Cymeradwyo yng Nghymru;
 • Templed newydd i’r Dogfennau sydd wedi’u Cymeradwyo yng Nghymru;
 • Trafodaeth ar ffyrdd o feddwl yn y dyfodol.

Mae’r Dogfennau sydd wedi’u Cymeradwyo yn ganllawiau sy’n egluro ffyrdd posibl o gyflawni gofynion y Rheoliadau Adeiladu. Nid oes rhaid dilyn y Dogfennau Cymeradwy, cyn belled ag y bo modd dangos y lefel briodol o berfformiad mewn ffordd arall.

Byddwn yn gweithio gyda Adeiladu Arbenigrwydd er mwyn cynnal digwyddiadau ymgynghorol ledled Cymru.

Bydd y digwyddiad ymgynghoriad yn rhedeg rhwng 10.00 - 16.30 ar:

 • 5 Medi - Caerdydd;
 • 6 Medi - Caerfyrddin;
 • 12 Medi - Llandrindod;
 • 13 Medi - Llandudno.

Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan.

Ewch i:  Adeiladu Arbenigrwydd (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Offer meddalwedd

Bydd dau offeryn meddalwedd newydd ar gael am ddim o 14 Awst 2012. Yr offer yw cSAPw (Gweithdrefn Asesu Safonol Cymru (ar gyfer ymgynghori)), a cSBEMw (Model Ynni Adeiladu wedi’i Symleiddio Cymru (ar gyfer ymgynghori)).

Bydd y ddau offeryn hyn yn eich galluogi i bennu effeithiau newidiadau arfaethedig i:

 • Y Rheoliadau; 
 • Dogfennau Cymeradwy ADL1A ac ADL2A; a’r 
 • Fethodoleg Gyfrifo Genedlaethol (NCM).

Ni ellir defnyddio’r ddau offeryn hyn i ddangos cydymffurfiaeth â Rhan L 2010 nac i greu Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC).

Gellir lawrlwytho’r offer a’r canllaw i ddefnyddwyr am ddim o wefan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE).

Ewch i: wefan y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Crynodeb o'r ymatebion