Skip to content

Ymgynghori

Darparu Cymorth gyda’r Dreth Gyngor yng Nghymru

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn ar gynigion ar gyfer cyflwyno cynlluniau newydd yng Nghymru i ddarparu cymorth gyda’r dreth gyngor wedi i system bresennol Budd-dal y Dreth Gyngor gael ei diddymu gan Lywodraeth y DU ar 31 Mawrth 2013.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 06/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 05/04/2012

Dolenni perthnasol

Cyflwyniad

Yn Adolygiad o Wariant 2010, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai’n lleoleiddio cymorth gyda’r dreth gyngor o 2013-14 ymlaen ac yn lleihau gwariant 10 y cant.

Ar 31 Mawrth 2013, daw budd-dal y dreth gyngor ar ei ffurf bresennol i ben a datganolir y cymorth a ddarperir ar gyfer y dreth gyngor ac ariannu cysylltiedig i awdurdodau lleol yn Lloegr, i Lywodraeth yr Alban ac i Lywodraeth Cymru.

O ganlyniad, rhaid i Lywodraeth Cymru weithio gyda llywodraeth leol i gynllunio a gweithredu cynllun newydd mewn da bryd i allu darparu cymorth gyda’r dreth gyngor i rai ar incwm isel neu i grwpiau bregus, erbyn 1 Ebrill 2013.

Trosolwg o’r ymgynghoriad

Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi ystyriaethau polisi, ac ystyriaethau ariannol a gweithredol sy’n ymwneud â darparu cymorth gyda’r dreth gyngor yng Nghymru a’r disgwyliadau ynglŷn â sut y byddai unrhyw gynllun newydd yn gweithredu.

Mae’r ddogfen yn gofyn am farn awdurdodau lleol, grwpiau cynghori, cyrff cynrychiadol, y trydydd sector ac eraill y gallai’r newidiadau hyn effeithio arnynt, er mwyn helpu Llywodraeth Cymru i benderfynu ar yr opsiynau o ran polisi a chyflwyno cynllun newydd i ddarparu cymorth gyda’r dreth gyngor yng Nghymru.

Croesewir eich barn ar bob agwedd o’r dull arfaethedig o weithredu a ddisgrifir yn y ddogfen, yn ogystal â’r cwestiynau penodol a ofynnir.

Yr hyn y gallai’r newidiadau i gymorth gyda’r dreth gyngor ei olygu i chi

Os nad oes hawl gennych ar hyn o bryd i fudd-dal y dreth gyngor, yna ni fydd dim yn newid i chi.

Os ydych yn derbyn budd-dal y dreth gyngor, gallai fod newidiadau a fydd yn effeithio arnoch o fis Ebrill 2013 ymlaen:

  • Gallai rhai newidiadau effeithio ar sut y byddwch yn hawlio cymorth i dalu eich bil treth gyngor;
  • Gallai rhai newidiadau effeithio ar faint o gymorth y gallwch ei hawlio, neu pa un a fyddwch yn derbyn unrhyw gymorth o gwbl, ac felly byddant yn effeithio ar faint o dreth gyngor y bydd disgwyl i chi ei thalu.

Nid yw’r ddogfen hon yn ymwneud â faint o dreth gyngor y dylech ei thalu. Mae’n ymwneud â sut y dylid cynllunio a gweithredu system newydd i helpu’r rheiny sydd angen cymorth i dalu eu biliau treth gyngor.