Skip to content

Ymgynghori

Y Dreth Gyngor a Chartrefi Gwag Hirdymor yng Nghymru

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn eich barn ar y cynnig i geisio pwerau ychwanegol i Weinidogion Cymru ddiwygio deddfwriaeth er mwyn rhoi disgresiwn i awdurdodau lleol godi treth gyngor ychwanegol ar eiddo domestig a fu’n wag ers amser maith yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 31/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 20/10/2012

Dolenni perthnasol

Cyflwyniad

Mae Llywodraeth Cymru yn poeni’n fawr nad oes cyflenwad digonol o dai fforddiadwy, o safon uchel, ar gael i fodloni’r galw yng Nghymru. Yn ddiweddar rydym wedi cyhoeddi Cartrefi i Gymru: Papur Gwyn ar gyfer Bywyd Gwell a Chymunedau Gwell, sy’n cynnwys cynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd a chamau anneddfwriaethol eraill y gellid eu cymryd i helpu’r sefyllfa o ran tai yng Nghymru.

Un agwedd sy’n derbyn sylw arbennig yn y cynigion hyn yw sut y gellir defnyddio eiddo gwag unwaith eto. Rydym yn ystyried pob dewis sydd ar gael i helpu’r sefyllfa, gan gynnwys defnyddio’r dreth gyngor.

Gorolwg

Mae’r ymgynghoriad hwn yn disgrifio’r ystyriaethau polisi a’r ystyriaethau gweithredol sy’n gysylltiedig â datblygu deddfwriaeth a fydd yn ymestyn y disgresiwn sydd ar gael i awdurdodau lleol o ran y dreth gyngor y gallant ei chodi ar eiddo y barnwyd iddo fod yn wag am gyfnod maith. Mae hefyd yn ystyried y ffordd y byddai disgwyl i bwerau disgresiwn ychwanegol o’r fath ar gyfer awdurdodau lleol weithredu’n
ymarferol. Mae’r ddogfen yn gofyn am farn awdurdodau lleol, grwpiau cynghori, cyrff cynrychiadol, y trydydd sector ac eraill y gallai’r newidiadau hyn effeithio arnynt, i’n helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau ymlaen.

Rydym yn gofyn amryw o gwestiynau penodol ond croesewir eich barn ar bob agwedd o’r dull arfaethedig a ddisgrifir yn y ddogfen hon.