Skip to content

Ymgynghori

Bil Trawsblannu Dynol (Cymru) Drafft

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i gynyddu’r nifer yr organau a meinweoedd sydd ar gael i’w trawsblannu.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 10/09/2012

Dolenni perthnasol

Rydym yn ymgynghori ar Fil drafft a fydd yn cyflwyno system feddal o optio allan ar gyfer cydsynio i roi organau a meinweoedd pobl a fu farw. Mae system feddal o optio allan yn golygu yr ystyrir bod unigolyn wedi cydsynio i roi ei organau a’i feinweoedd ar ôl iddo farw oni bai ei fod wedi nodi ei wrthwynebiad i hynny yn ystod ei oes. Geilw’r broses yn optio allan. Serch hynny, bydd y sawl sydd agosaf at yr ymadawedig yn dal i fod â rôl bwysig i’w chwarae yn y broses.  

Y bwriad yw bod y gyfraith newydd hon yn dod i rym yn 2015.

Mae’r Bil drafft yn nodi sut y bydd y gyfraith yng Nghymru.  Mae’r Memorandwm Esboniadol drafft yn nodi sut mae’r system yn debygol o weithio’n ymarferol.