Skip to content

Ymgynghori

Gyfer lleoliadau meithrin

Mae'r Adran Iechyd yn ymchwilio i dri opsiwn gwahanol i foderneiddio'r cynllun.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 18/06/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 11/09/2012

Ar 18 Mehefin, lansiodd Adran Iechyd y Deyrnas Unedig (DU) ymgynghoriad cyhoeddus ledled Prydain Fawr ar ddyfodol y Cynllun Llaeth am ddim ar gyfer lleoliadau meithrin.

Nod yr ymgynghoriad hwn yw archwilio’r opsiynau, er mwyn moderneiddio a symleiddio’r ffordd y caiff y cynllun ei weithredu.

Yn ei dro, effaith hyn fydd:

  • gwella pa mor effeithiol yw’r cynllun, a
  • chynnig gwell gwerth am arian,

gan sicrhau y bydd pob plentyn o dan bump oed, sy’n mynychu lleoliad gofal plant am fwy na dwy awr y dydd, yn parhau i dderbyn llaeth am ddim.  

Mae llaeth am ddim i blant mewn lleoliadau meithrin yn fudd cyffredinol, sy’n golygu y gall lleoliadau gofal plant hawlio cost y llaeth a ddarperir i unrhyw blentyn, ni waeth beth yw’r amgylchiadau gartref. Mae pob un o’r opsiynau a gynigir yn y ddogfen ymgynghori yn sicrhau y bydd y cynllun yn parhau i fod yn fudd cyffredinol.

Caiff yr ymgynghoriad ei gynnal hyd at 11 Medi 2012. Rydym yn awyddus iawn i glywed eich barn am yr opsiynau a gynigir a’ch atebion i’r cwestiynau penodol. Gallwch ddod o hyd i’r ddogfen ymgynghori, yr asesiad o’r effaith, a’r dadansoddiad o gydraddoldeb, ar wefan yr Adran Iechyd, drwy’r ddolen hon:

Ochr yn ochr â’r ymgynghoriad cyhoeddus, rydym yn gofyn i bob darparwr ym maes gofal plant, sydd eisoes wedi cofrestru i fod yn rhan o’r cynllun, gwblhau arolwg syml. Mae’r arolwg hwn yn gofyn iddynt nodi sut mae’r cynllun yn gweithio iddynt bellach, a sut y gallai newidiadau posibl effeithio arnynt hwy ac ar y plant y maent yn gofalu amdanynt. Cyfeiriad yr arolwg yw:

Arolwg ymgynghori (dolen allanol)

Cyn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch y ffordd y bydd y cynllun yn cael ei weithredu yn y dyfodol, rhoddir ystyriaeth lawn i ymatebion yr ymgynghoriad ac i unrhyw wybodaeth berthnasol arall.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau cyffredinol am y cynllun, mae croeso i chi e-bostio’r Adran iechyd yn: nurserymilk@dh.gsi.gov.uk