Skip to content

Ymgynghori

Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – Strategaeth y Llywodraeth gyfan ar gyfer Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru

Gofynnwn am sylwadau ar ein strategaeth ar gyfer dyfodol gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 08/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/07/2012

‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ yw ein strategaeth newydd ar gyfer iechyd meddwl yng Nghymru, sy’n cynnwys pobl o bob oed. Ei nod yw mynd i’r afael ag anghenion pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl neu salwch meddwl, gan wella’u lles meddwl hefyd.

Bwriad y strategaeth yw gwella canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a’u teuluoedd.  Anogwn ddefnyddio’r dull ‘adfer ac ail-alluogi’, sy’n anelu at helpu pobl i fyw yn annibynnol a gwireddu eu potensial yn llawn.

Mae’r strategaeth yn ychwanegu at bolisi cyfredol, ac yn ymgorffori gofynion cyfreithiol ‘Mesur Iechyd Meddwl (Cymru)’, fel a ganlyn:

  • Mae Pennod 1 yn datgan ein bwriad i hybu lles meddwl, a lle bo modd, atal problemau iechyd meddwl rhag datblygu.
  • Mae Pennod 2 yn nodi sut y caiff partneriaeth newydd ei chreu gyda’r cyhoedd, gan helpu pobl i ddeall iechyd meddwl a salwch meddwl, a cheisio cael gwared ar y stigma a all fod yn gysylltiedig ag iechyd meddwl. 
  •  Mae Pennod 3 yn pwysleisio gwerth cael rhwydwaith gofal sydd wedi’i gynllunio’n dda a’i integreiddio’n llawn.
  • Mae Pennod 4 yn pwysleisio’r agweddau ar fywyd sy’n gallu effeithio ar ein hiechyd meddwl a’n lles.
  • Mae Pennod 5 yn rhoi trosolwg o sut mae gwireddu’r weledigaeth.

Mae’r ddogfen ymgynghori wedi’i drafftio gan grŵp ar draws adrannau yn Llywodraeth Cymru, a chan sefydliadau sy’n bartneriaid ac sy’n cynrychioli defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.  

Cynhelir digwyddiadau ar hyd a lled Cymru ym mis Mehefin 2012, ar gyfer ymarferwyr, defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr yn benodol. Ceir manylion am y digwyddiadau hyn ac am sut i neilltuo lle yn y daflen wybodaeth ‘Digwyddiadau Ymgynghori’ sydd isod.