Skip to content

Ymgynghori

Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru)

Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 12/03/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 01/06/2012

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau o safon dda, sy’n ymatebol ac yn canolbwyntio ar y dinesydd.

Bydd y Bil arfaethedig ynghylch Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) yn darparu deddfwriaeth sy’n ein galluogi i fwrw ymlaen â’r rhaglen newid a amlinellir ym mhapur gwyn Llywodraeth Cymru, 'Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu'.

Hefyd, bydd yn darparu, am y tro cyntaf, fframwaith cyfreithiol cydlynol ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Mae’r ymgynghoriad hwn yn nodi ein cynigion deddfwriaethol ar gyfer Bil Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) yn y meysydd canlynol:

  • cynnal a gwella lles pobl mewn angen;
  • llais cryfach a rheolaeth go iawn i ddinasyddion;
  • sicrhau cyfeiriad cenedlaethol cryf ac atebolrwydd lleol ar gyfer cyflenwi;
  • diogelu ac amddiffyn;
  • rheoleiddio ac arolygu;
  • mabwysiadu a phontio ar gyfer plant a phobl ifanc anabl.