Skip to content

Ymgynghori

Deddf Dŵr 2003: Diddymu’r hawl i iawndal oherwydd difrod difrifol

Ymgynghoriad ar yr egwyddorion i’w defnyddio wrth benderfynu a allai proses tynnu (gwaredu) dŵr achosi difrod difrifol.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 09/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/05/2012

Ymgynghoriad yw hwn gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra).

At bwy mae’r ymgynghoriad hwn wedi’i anelu

Rydym yn croesawu ymatebion gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn prosesau tynnu (gwaredu) dŵr a’u heffeithiau ar yr amgylchedd.

Pwrpas yr ymgynghoriad

Rydym am gael eich barn ar yr egwyddorion i’w defnyddio wrth benderfynu un ai i ddiddymu neu newid trwydded tynnu dŵr er mwyn diogelu’r canlynol:

  • dyfroedd;
  • haenau tanddaearol (haenau o greigiau neu waddod);
  • planhigion;
  • anifeiliaid.

Hoffem i chi ddweud y canlynol wrthym:

  • a yw’r egwyddorion a ddisgrifir yn yr ymgynghoriad yn berthnasol a phriodol?
  • a ddylid ystyried unrhyw egwyddorion eraill?
  • a ydych chi o’r farn bod yr egwyddorion hyn yn egluro'n glir yr amgylchiadau y gallai’r Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru ddiddymu’r hawl i iawndal o dan Adran 27 o Ddeddf Dŵr 2003?

Paratowyd Asesiad o Effaith Deddf Dŵr 2003, gan gynnwys adran 27 o’r ddeddf. Ni pharatowyd Asesiad Effaith newydd ar gyfer yr ymgynghoriad hwn.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Ewch i: wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig)