Skip to content

Ymgynghori

Canllawiau Drafft i ategu'r Targedau Adfer Statudol a bennwyd o dan Fesur Gwastraff (Cymru) 2010

Mae'r canllawiau hyn yn ategu Gorchymyn Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Diffiniadau) (Cymru) 2011 a Rheoliadau 4 a 5 o Reoliadau Targedau Ailgylchu, Paratoi i Ailddefnyddio a Chompostio (Monitro a Chosbau) (Cymru) 2011.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 16/04/2012

Mae'r Canllawiau'n cael eu paratoi o dan adran 7 o Orchymyn Gwastraff (Cymru) 2010. Maent yn ategu'r diffiniadau yn y Gorchymyn, a'r drefn fonitro a bennir o dan reoliadau 4 a 5 o'r Rheoliadau.

Bydd y Canllawiau hyn yn rhoi mwy o eglurhad am:

  • y diffiniadau o ailgylchu, paratoi i ailddefnyddio a chompostio a geir yn y gorchymyn
  • y gofynion monitro ac adrodd sydd yn y Rheoliadau.

Rydym yn ceisio’ch barn hefyd am gynigion i gyflwyno deddfwriaeth a fydd yn diffinio'r sefyllfa o ran:

  • dad-ddyfrio, sef tynnu'r dŵr o weddillion treuliad anaerobig (yr hyn sy'n weddill ar ôl i rywbeth gael ei dreulio) sy'n dod o gyfleusterau treulio anaerobig 
  • sut y mae'r cyfraddau adfer o dreulio anaerobig, compostio ac ailgylchu lludw gwaelod llosgydd (IBA) a gweddillion rheoli llygredd aer (APCR) yn cael eu cyfrifo ar gyfer cyfleusterau sy'n cymryd deunyddiau o fwy nag un ffynhonnell.

Dogfennau ymgynghori