Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar ddiwygio Rheoliad 13 o’r Rheoliadau Gwastraff

Rydym am gael eich barn chi ar yr adolygiad hwn o Reoliad 13.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 12/04/2012

Mae’r ymgynghoriad hwn, ar y cyd ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) yn adolygu Rheoliad 13 o’r Rheoliadau Gwastraff.

Mae Rheoliad 13 (2) yn datgan bod casglu gwastraff ailgylchadwy cymysg yn ffurf o gasglu ar wahân.

Rydym o’r farn nad yw’r rheoliad presennol yn adlewyrchu’n gywir y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2008/98/EC ddiwygiedig ar gasglu gwastraff ailgylchadwy ar wahân.

Rydym yn ymgynghori ar newidiadau i’r rheoliad hwn fel bod casglu gwastraff ailgylchadwy cymysg (eitemau gwahanol yn cael eu casglu er mwyn eu hailgylchu gyda’i gilydd) yn wahanol i gasglu gwastraff ailgylchadwy ar wahân.

Rydym hefyd yn ymgynghori ar newidiadau i Reoliad 13(3) gan nad yw’n cynnwys yr amod bod y ddyletswydd ar gyfer casglu ar wahân yn gymwys dim ond os yw casglu ar wahân yn ymarferol ar lefel dechnegol, amgylcheddol ac economaidd ac yn angenrheidiol i ddiwallu safonau ansawdd priodol y sectorau ailgylchu perthnasol.

Mae'r ddogfen ymgynghori ar gael ar wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig.

Ewch i: wefan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Gosodwyd Rheoliadau Gwastraff (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2012 yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 19 Gorffennaf 2012. Mae modd eu gweld ar wefan y Cynulliad Cenedlaethol.

Ewch i: wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol)