Skip to content

Ymgynghori

Cynnal Cymru Fyw

papur gwyrdd ar ddull newydd o reoli adnoddau naturiol Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 30/01/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/05/2012

Dolenni perthnasol

Natur, tir, dŵr ac aer Cymru yw ein prif adnoddau – y sail sy’n gwneud popeth arall yn bosib. Os ydym am wireddu ein huchelgais am ansawdd bywyd gwell a rhagolygon ar gyfer y dyfodol, mae angen inni sicrhau bod yr adnoddau hyn yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau, mwyaf cynaliadwy.

Cymru Fyw

Yn 2010, cynhaliwyd ymgynghoriad ar Cymru Fyw, ein fframwaith newydd ar gyfer ein hamgylchedd, ein cefn gwlad a’n moroedd. Ein nod yw:

sicrhau bod gan Gymru ecosystemau sy’n fwyfwy gwydn ac amrywiol, sy’n cynnig manteision economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol.

O fewn hyn, ein nod yw:

 • pennu ein blaenoriaethau i fynd i’r afael â’r risgiau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau
 • symleiddio ein dull o reoli ein hadnoddau naturiol
 • rhoi mwy o sicrwydd ac eglurder i bawb sy’n defnyddio’r amgylchedd

Yr ymgynghoriad hwn

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn holi am eich barn am y newidiadau arfaethedig i’r broses o lywodraethu, rheoli a rheoleiddio’r amgylchedd yng Nghymru, yn seiliedig ar y dull ecosystem. Mae’r ‘Ecosystem’ yn cyfeirio at bopeth byw, sut y maent yn rhyngweithio â’i gilydd a’r amgylchedd. Bydd y gwaith hwn yn llywio Biliau Cymru yn y dyfodol.

Dyma her a fydd yn galw am feddwl o’r newydd. Lansiwyd yr ymgynghoriad hwn i gael gwybod a oes awydd am newid radical ac ai’r hyn yr ydym yn ei argymell yw’r peth iawn.

Y dogfennau ymgynghori

Mae’r dogfennau canlynol ar gael:

 • y ddogfen ymgynghori
 • y naratif gwaelodol
 • y diffiniadau – Beth yw ystyr y termau technegol?
 • yr astudiaethau achos – Enghreifftiau o’r camau sy’n cael eu cymryd i helpu ecosystemau yng Nghymru
 • y dulliau – Mae hwn yn disgrifio sut y gallwn ddarparu dulliau syml i helpu’r broses o wneud penderfyniad
 • dogfennau cefndir
 • adroddiad ymgynghori
 • crynodeb gweithredol

Astudiaethau achos

Mae ein hastudiaethau achos ar gael a gellir eu gweld ar YouTube.

Offer mapio

Rydyn ni’n gweithio ar offer sy’n defnyddio mapiau rhyngweithiol i ddarparu gwybodaeth am yr amgylchedd.

Mae Pecyn Offer Cynllunio Bioamrywiaeth yn adnodd ar-lein i helpu defnyddwyr i ystyried bioamrywiaeth wrth gynllunio a datblygu o’r newydd.Ewch i: wefan Pecyn Offer Cynllunio Bioamrywiaeth (dolen allanol, Saesneg yn unig)

Dogfennau cefndir

Mae dogfennau’r Rhaglen Cymru Fyw ar gael ar ein tudalen gyhoeddiadau.

Efallai y bydd yr wybodaeth ganlynol yn ddefnyddiol:

Mae gan wefan Economeg Ecosystemau a Bioamrywiaeth (TEEB) wybodaeth ar gyfer busnesau.  

Ewch i: Economeg Ecosystemau a Bioamrywiaeth (i fusnesau) (dolen allanol)

Mae enghraifft o’r sylfaen dystiolaeth sy’n sail i’r fframwaith ar gael ar Ganolfan Cymru ar gyfer Ymchwil i’r Amgylchedd.

Ewch i: Sampl o'r sylfaen dystiolaeth sy'n ategu'r fframwaith: Canolfan Cymru ar gyfer Ymchwil i’r Amgylchedd (pdf, dolen allanol)