Skip to content

Ymgynghori

Diogelwch Cronfeydd yng Nghymru a Lloegr: Ymgynghori ar Roi’r Newidiadau i Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975 ar Waith

Ymgynghoriad ar y cyd yw hwn gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ar Atodlen 4 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 sy’n cynnwys newidiadau i Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 23/02/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 17/05/2012

Dolenni perthnasol

Ein bwriad yw gwneud y newidiadau mewn dwy ran.

Rhan 1

Newidiadau ar gyfer cyforgronfeydd mawr yn unig, sef y cronfeydd dŵr sy’n gallu dal mwy na 25,000 o fetrau ciwbig o ddŵr ac sydd uwchlaw lefel naturiol y tir o gwmpas.

Rhan 2

Newidiadau ar gyfer cronfeydd dŵr llai sy’n dal mwy na throthwy newydd o 10,000 o fetrau ciwbig o ddŵr ac sydd uwchlaw lefel naturiol y tir o gwmpas neu sy’n dal swm gwahanol o ddŵr fel y gwêl y Gweinidog yn dda.

Carem glywed eich sylwadau ar y cynigion hyn.  Byddwn yn ystyried pob ymateb, gan gynnwys y rheini sy’n cynnig rhywbeth gwahanol i’r opsiynau polisi.