Skip to content

Ymgynghori

Parthau Cadwraeth Morol - Opsiynau safleoedd posibl ar gyfer dyfroedd Cymru

Mae’r ymgynghoriad hwn yn chwilio am farn a gwybodaeth ar y 10 safle posibl yn nyfroedd Cymru sydd wedi eu nodi gan Brosiect Parthau Cadwraeth Morol Cymru.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 19/04/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/07/2012

Mae’n esbonio sut mae’r safleoedd posibl wedi cael eu nodi a’r camau mae Prosiect Parthau Cadwraeth Morol Cymru wedi eu dilyn. Y bwriad yw clustnodi 3-4 safle ar gyfer dynodi, drwy broses ymgynghori raddol.

Yr ymgynghoriad hwn yw’r cyntaf o 3 chyfnod ymgynghorol y bydd gennych gyfle i gynnig sylwadau arnynt. Ymatebwch drwy ddefnyddio’r e-bost neu drwy’r post.

Bydd cyfle hefyd i ddweud eich barn wrthym drwy fynychu un o’r digwyddiadau cyhoeddus/sector benodol gaiff eu cynnal yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Bydd mwy o wybodaeth am leoliad a dyddiad y digwyddiadau yma ar y wefan hon yn fuan.

Rydym wedi creu rhaglen fapio GIS (system gwybodaeth ddaearyddol) i ategu'r ymgynghoriad. Gallwch ei defnyddio i weld ble’n union y mae’r safleoedd a’r rhesymau ecolegol dros ddewis y 10 safle posibl. Mae hefyd yn gadael i chi ystyried y safleoedd hyn o ran eu maint a'r cynefinoedd pwysig sydd yno.

Ewch i: rhaglen fapio ar y we (Saesneg yn unig)