Skip to content

Ymgynghori

Trosi Cyfarwyddeb yr UE 2009/29/EC sy’n diwygio Cyfarwyddeb yr UE 2003/87/EC: ymgynghoriad cyhoeddus

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am farn am newidiadau i reoliadau cyfredol y DU sy’n gweithredu System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd (EU ETS) yn y DU.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 08/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 31/07/2012

Mae hwn yn ymgynghoriad ar y cyd rhwng:

  • Yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd (DECC);
  • Llywodraeth Cymru;
  • Llywodraeth yr Alban; 
  • Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.

Roedd sefydlu EU ETS yn 2005 yn garreg filltir nodedig i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Roedd yn un o’r polisïau allweddol a gyflwynwyd gan yr Undeb Ewropeaidd i helpu i gyflawni targed lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE o 8% o dan lefelau 1990 o dan Brotocol Kyoto.

Rydym eisiau clywed eich barn ar yr Offerynnau Statudol drafft fydd yn disodli Rheoliadau Nwyon Tŷ Gwydr 2005.

Rydym yn croesawu sylwadau ar yr Offeryn Statudol ac os a yw’r Rheoliadau diwygiedig:

  • yn hwyluso gweithredu effeithiol o’r EU ETS yn y DU yn unol ag anghenion cyfreithiol y Llywodraeth o dan gyfraith yr UE;
  • yn llwyddo i osgoi rhoi beichiau diangen ar weithredwyr, rheoleiddwyr a’r Llywodraeth;
  • yn adlewyrchu’r dystiolaeth orau sydd ar gael ar gostau a buddion newidiadau polisi arfaethedig y DU i drefn cosbau EU ETS yn y DU a’r system apeliadau yng Nghymru a Lloegr;
  • yn symleiddio'r rheoliadau cyfredol neu y gellid eu symleiddio ymhellach.  

Rydym hefyd yn gofyn cwestiynau ar feysydd lle rydym wedi gwneud newidiadau.

Mae mwy o wybodaeth ar yr ymgynghoriad hwn ar gael ar wefan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd.

Ewch i: wefan Adran Ynni a Newid Hinsawdd (dolen allanol, Saesneg yn unig)