Skip to content

Ymgynghori

Cynllun Sector ynghylch Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd ar gyfer ymgynghoriad ym mis Mawrth 2011

Rydym am gael barn am y Cynllun Sector ynghylch Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd sy'n ymwneud â rheoli holl wastraff Cymru. Mae'r cynllun hwn yn cefnogi 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff', sef dogfen strategaeth gyffredinol Cymru ar gyfer gwastraff. Mae'n gwneud hyn drwy nodi manylion canlyniadau, polisïau a chamau gweithredu ar gyfer y sector hwn.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 10/03/2011
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 10/06/2011

Nod y cynigion hyn yw sicrhau canlyniadau cynaliadwy. Maent yn cyfrannu at gyflawni'n hymrwymiadau a'n targedau.

Dylid darllen y ddogfen ymgynghori ochr yn ochr â'r Arfarniad o Gynaliadwyedd.

Ymhlith y dogfennau perthnasol eraill y dylid eu hystyried mae:

  • Asesiad o'r Effaith ar Iechyd;
  • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd;
  • y sylfaen dystiolaeth.

Y sefyllfa bresennol

Mae'r Cynllun Sector ynghylch Casgliadau, Seilwaith a Marchnadoedd yn edrych ar y sefyllfa bresennol ar gyfer:

  • Paratoi ar gyfer ail-ddefnyddio;
  • Ailgylchu gwastraff yng Nghymru (gan gynnwys compostio a threulio anaerobig);
  • Trin, adfer a gwaredu gwastraff gweddilliol; 
  • Y marchnadoedd ar gyfer deunydd eildro (deunyddiau y gellir eu hailgylchu), compost a gweddillion treuliad anerobig (gwastraff bwyd sydd wedi'i ailgylchu).

Y dystiolaeth ar gyfer newid

Mae'r cynllun yn mynd ymlaen i edrych ar y sefyllfa gyfredol a'i chymharu â'r hyn y mae angen ei wneud i fodloni'r targedau a nodir yn Tuag at Ddyfodol Diwastraff.

Mae'r dystiolaeth yn dangos bod:

  • Symiau sylweddol o ddeunyddiau y gellir eu hailgylchu yn dal i gael eu gwaredu mewn safleoedd tirlenwi;
  • Angen gwella gwasanaethau casglu deunydd eildro; 
  • Diffyg marchnadoedd yng Nghymru ar gyfer rhai deunyddiau eildro.

Y cynigion

Nod y cynigion yw sicrhau bod Cymru yn elwa cymaint â phosibl ar ailgylchu. Mae'r cynllun yn bwriadu gwneud hyn drwy sicrhau bod deunydd eildro glân o ansawdd uchel o Gymru yn cael ei brosesu a'i ddefnyddio yng Nghymru lle bo'n bosibl.

Mae'r cynllun yn nodi lle mae angen gwella gwasanaethau casglu deunydd eildro a lle mae cyfleoedd ar gyfer datblygu seilwaith a marchnadoedd deunydd eildro. Dylai'r cynllun helpu i ddatblygu seilwaith drwy ddangos bod angen buddsoddiadau o'r fath.

Adroddiad ar gostau'r cynigion

Gwnaethom gomisiynu Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau i baratoi adroddiad ar gostau'r cynigion yn yr ymgynghoriad hwn. Maen nhw wedi cyhoeddi'r adroddiad hwn a datganiad i'r wasg ar eu gwefan.

Ewch i: wefan Rhaglen Weithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau: datganiad i'r wasg (dolen allanol, Saesneg yn unig)