Skip to content

Ymgynghori

Ymlaen mewn partneriaeth dros blant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol: Cynigion ar gyfer diwygio’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer anghenion addysgol arbennig

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n holi am farn cyrff ac unigolion ynghylch cynigion ar gyfer diwygio’r fframwaith deddfwriaethol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA).
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 26/06/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 19/10/2012

Mae’r ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig â’r fframwaith AAA dros 30 mlwydd oed ac mae digon o dystiolaeth dros Gymru gyfan i brofi bod angen ei ddiwygio.

Yn 2007, nododd Llywodraeth Cynulliad Cymru fel yr oedd ar y pryd, ei bwriad i gyflwyno deddfwriaeth yn y maes yn sgil ymrwymiad a wnaed gan yr hen Bwyllgor Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau. Y consensws oedd bod y system bresennol yn rhy fiwrocrataidd ac nad oedd yn canolbwyntio digon ar y plentyn nac yn hawdd ei deall na’i defnyddio.

Ein cynnig yw dileu’r fframwaith statudol ar gyfer asesu a chynllunio darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc ag AAA a chyflwyno yn ei le system symlach, fwy integredig ar gyfer plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol sy’n canolbwyntio mwy ar yr unigolyn. Credir y bydd hyn yn gwneud y canlynol:

  • creu mwy o ymddiriedaeth a hyder ymysg rhieni a gofalwyr yn y system
  • sicrhau mwy o gysondeb rhwng ysgolion ac awdurdodau lleol, a
  • meithrin mwy o bartneriaethau effeithiol rhwng asiantaethau.

Yn ganolog i’r cynigion mae’r bwriad i lunio Cynllun Datblygu Unigol a’r cynnig yw bod hwnnw’n disodli’r datganiadau AAA presennol.

Cynigir hefyd ein bod yn gweithio ar draws yr asiantaethau gan sicrhau cydweithio rhwng asiantaethau addysg, iechyd a gofal cymdeithasol (gan gynnwys y trydydd sector lle bo’n berthnasol) ar gyfer plant a phobl ifanc â’r anghenion mwyaf difrifol a/neu gymhleth. Diben hyn yw gwella ein systemau o ymyrryd yn gynnar a galluogi i Gynllun Datblygu Unigol gael ei lunio a fydd yn ymdrin â phob agwedd ar yr anghenion a nodwyd. Y Cynllun hwn fydd y cynllun a fydd naill ai’n disodli neu’n integreiddio’r prosesau cynllunio unigol a chaiff ei gysylltu â’r trefniadau asesu integredig.

Mae’r ddogfen ymgynhori a chrynodebau o’r ymatebion yn isod.