Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghoriad ar argymhellion i ddiwygio rheoliadau Perfformiadau Plant

Ymgynghoriad ar y cyd â’r Adran Addysg yw hwn ar argymhellion i ddiwygio’r gweithdrefnau ar gyfer diogelu plant sy’n cymryd rhan mewn perfformiadau.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 24/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 03/08/2012

Rheoliadau Plant (Perfformiadau) 1968 a thair set o reoliadau diwygio sy’n llywodraethu’r trefniadau diogelu ar gyfer plant sy’n cymryd rhan mewn perfformiadau. Amcan y ddeddfwriaeth yw diogelu iechyd, lles ac addysg plant sy’n cymryd rhan mewn perfformiadau rhag mathau amrywiol o risg.  

Fodd bynnag, mae’r rheoliadau’n rhy fanwl a phenodol mewn rhai ffyrdd. Yn dilyn adolygiad annibynnol i ystyried y materion a’r heriau sy’n codi o’r ddeddfwriaeth, bu swyddogion yn gweithio gyda phartneriaid i ystyried pa newidiadau sydd angen eu gwneud i’r gyfraith. Ein nod yw sicrhau bod mesurau diogelwch cadarn ar waith i ddiogelu plant, ond bod y mesurau hyn yn gymesur ac yn gallu hwyluso cyfleoedd i blant gael perfformio.