Skip to content

Ymgynghori

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol a Phrofion

Mae'r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi pennu codi safonau llythrennedd a rhifedd mewn ysgolion yn flaenoriaeth.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 11/06/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 12/10/2012

Yn ei brif araith 'Codi Safonau Ysgolion' ar 29 Mehefin 2011, gerbron y Sefydliad Materion Cymreig, cyhoeddodd y bwriad i gyflwyno Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol newydd ar gyfer pob dysgwr 5 i 14 oed.

Mae'r Rhaglen Lythrennedd Genedlaethol a gyhoeddwyd yn ddiweddar a'r Rhaglen Rhifedd Genedlaethol i'w chyhoeddi yn fuan yn gosod gweithrediadau y mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu eu rhoi ar waith ar gyfer gwella safonau llythrennedd a rhifedd yng Nghymru. Mae'r cynlluniau am fframwaith cenedlaethol statudol ac am gyfundrefn o brofion cenedlaethol yn rhan annatod o'r ddwy rhaglen.  

Mae'r ymgynghoriad hwn yn rhoi cyfle i rhanddeiliaid ac aelodau'r cyhoedd i sylwebu ac ymateb i gynigion Llywodraeth Cymru ar y canlynol:

  • Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) statudol
  • Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol.

Sut i ymateb

Er mwyn ymateb i'r ymgynghoriad hwn, bydd angen y canlynol ar randdeiliaid ac aelodau'r cyhoedd:

  • y ddogfen ymgynghori
  • y FfLlRh
  • y ffurflen ymateb i’r ymgynghoriad.

Mae gan y ddogfen ymgynghori ddwy adran.

  • Mae Adran 1 yn darparu cyflwyniad i'r FfLlRh
  • Mae Adran 2 yn darparu cyflwyniad i'r Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd.

Ceir tri atodiad ar ddiwedd y ddogfen sy’n cynnwys rhestr o gwestiynau’r ymgynghoriad, rhestr o dermau llythrennedd a rhestr o dermau rhifedd.

Caiff y FfLlRh ei dorri i ddau gydran – un ar gyfer llythrennedd ac un ar gyfer rhifedd. Mae’r fframwaith hefyd yn cynnwys dau gydran arall ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Dylech hefyd gyfeirio at y deunyddiau enghreifftiol a ddarperir.

Mae'r holl wybodaeth ar gael i'w lawrlwytho isod.

Dogfennau ymgynghori