Skip to content

Ymgynghori

Cynigion i gyflwyno rheoliadau ynghylch hyfforddiant gorfodol i lywodraethwyr a chlercod y corff llywodraethu a rheoliadau sy'n mynnu bod awdurdodau lleol yn darparu gwasanaeth clercio i gyrff llywodraethu

Mae'r ymgynghoriad hwn yn amlinellu'r cynlluniau i gyflwyno rheoliadau i'w gwneud yn ofynnol rhoi hyfforddiant i lywodraethwyr a chlerciaid a darparu gwasanaeth clercio.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 15/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 10/07/2012

Mae Mesur Addysg (Cymru) 2011 yn caniatáu i Weinidogion Cymru gyflwyno rheoliadau i'w gwneud yn orfodol hyfforddi llywodraethwyr ar faterion penodol. I ddechrau, y pynciau gorfodol fydd hyfforddiant cynefino i lywodraethwyr newydd, hyfforddiant i gadeiryddion a hyfforddiant i lywodraethwyr ar ddefnyddio a deall data ysgol. Mae'r Mesur hefyd yn caniatáu i Weinidogion Cymru amlinellu cynnwys yr hyfforddiant hwnnw. Yn ogystal, mae'r Mesur yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol ddarparu gwasanaeth clercio i gyrff llywodraethu os gofynnant am wasanaeth o'r fath. Mae hefyd yn rhoi pŵer i Weinidogion Cymru gyflwyno rheoliadau i'w gwneud yn ofynnol hyfforddi clercod ac amlinellu cynnwys yr hyfforddiant hwnnw.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn holi barn am sut bydd y cynlluniau yn gweithio'n ymarferol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i randdeiliaid wneud sylw ar hyd a lled sesiynau cynefino llywodraethwyr a sesiynau hyfforddi cadeiryddion a chlercod.

Yn amodol ar ganlyniad yr ymgynghoriad, y gobaith yw y daw'r rheoliadau i rym ym mis Hydref 2012.