Skip to content

Ymgynghori

Bil Addysg Bellach ac Uwch (Cymru)

Mae’r Papur Gwyn hwn yn amlinellu cynigion deddfwriaethol Llywodraeth Cymru mewn perthynas â diwygio addysg bellach ac addysg uwch ac mae'n holi eich barn ar y cynigion hyn.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 02/07/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 24/09/2012

Lluniwyd y cynigion ar gyfer addysg bellach yn sgil camau a gymerwyd yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol i ailddosbarthu colegau addysg bellach fel rhan o'r Llywodraeth ganolog at ddibenion Cyfrifon Gwladol.

Mae'r darpariaethau addysg uwch yn adlewyrchu ymrwymiadau'r Rhaglen Lywodraethu a'r trefniadau newydd ar gyfer cyllido addysg uwch a chymorth i fyfyrwyr.

Rydym yn cynnig darpariaethau ar gyfer y meysydd canlynol:

Addysg Bellach (AB)

  • offerynnau ac erthyglau llywodraethu
  • diddymu corfforaethau
  • mwy o ryddid i golegau fenthyg arian
  • ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru.

Addysg Uwch (AU)

  • diwygio swyddogaethau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
  • pwerau i gyllido'n uniongyrchol ddarpariaeth addysg uwch i gefnogi partneriaethau a gweithgarwch ar y cyd
  • sicrhau ansawdd y ddarpariaeth addysg uwch a'i gwella
  • cryfhau llais y dysgwr, trefniadau mynediad a gweithdrefnau datrys anghydfodau mewn addysg uwch.

Y bwriad yw i'r cynigion hyn ffurfio Bil AB ac AU (Cymru) a gaiff ei gyflwyno yn 2013.