Skip to content

Ymgynghori

Diogelu gwybodaeth fiometrig mewn ysgolion a sefydliadau addysg bellach

Mae'r Gweinidog wedi cytuno i ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ar y canllawiau drafft ar ddiogelu gwybodaeth fiometrig am blant mewn ysgolion cyn eu cyhoeddi.
Dechrau'r cyfnod ymgynghori: 15/05/2012
Diwedd y cyfnod ymgynghori: 07/08/2012

Bydd gan y Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 oblygiadau ar gyfer data biometrig mewn ysgolion/colegau.

Mae'r Gweinidog wedi cytuno i ymgynghori â rhanddeiliaid perthnasol ar y canllawiau drafft ar ddiogelu gwybodaeth fiometrig am blant mewn ysgolion cyn eu cyhoeddi. Mae ymgynghoriad Cymru wedi'i gynllunio i gyd-fynd ag ymgynghoriad Lloegr (a gynhelir rhwng 15 Mai 2012 a 7 Awst 2012). Bydd hyn yn rhoi 12 wythnos i randdeiliaid roi sylwadau.

Nid ymgynghoriad yw hwn ar y materion diogelu rhyddid yn y Deddf. Mae'n ymgynghoriad ar beth fydd angen i ysgolion/colegau ei wneud o ganlyniad i'r Deddf.

I grynhoi mae'r Deddf Diogelu Rhyddidau 2012 yn gwneud darpariaeth i reoleiddio'r defnydd a wneir o wybodaeth fiometrig am blant drwy roi dyletswydd ar ysgolion a cholegau i gael caniatâd ysgrifenedig gan rieni cyn y gellir cael unrhyw wybodaeth fiometrig gan blentyn o dan 18 mlwydd oed.

Mae gofynion Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (CCUHP) o fis Mai 2012 yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth Cymru ymgynghori â phlant a phobl ifanc ar faterion a fydd yn effeithio arnynt. Ceir fersiwn ddrafft o’r ddogfen ymgynghori sy’n addas ar gyfer plant.