Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
75 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Tachwedd 2016
 
Dyma eich cyfle i ddarllen a chynnig sylwadau ar ein cynigion i newid Rheoliadau yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol a gweithdrefnau eraill ar gyfer cynllunio gwlad a thref.  Bydd y rhain yn rhoi Cyfarwyddeb Ewropeaidd 2014/52/EU (Cyfarwyddeb Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol 2014) ar waith, ymysg pethau eraill.
43 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Hydref 2016
 
Ymgynghoriad yn amlinellu’r ffyrdd y mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu mynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Tachwedd 2016
 
Trwy Ddeddf yr Amgylchedd 2016, cafodd Gweinidogion Cymru’r pŵer i wneud rheoliadau i ddileu Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd Cymru (FRMW) a sefydlu Pwyllgor Llifogydd ac Erydiad Arfordirol newydd.
68 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Tachwedd 2016
 
Rydym yn gofyn am sylwadau ar gynigion sy’n gwella’r modd y caiff apeliadau a chyfeiriadau at Weinidogion Cymru eu trin.
64 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Hydref 2016
 
Ymgynghoriad ar weledigaeth hir-dymor ar gyfer y Gymraeg.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Hydref 2016
 
Rydym yn awyddus ichi fynegi barn am gynllun effeithlonrwydd ynni a thlodi tanwydd newydd a fydd yn cael ei arwain gan alw ac yn olynu cynllun Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru ‒ Nyth o 1 Medi 2017 ymlaen.
5 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Medi 2016
 
Diben yr ymgynghoriad yw cael sylwadau ar y cynigion ynghylch sut y dylai awdurdodau ymdrin â phremiymau’r dreth gyngor wrth gyfrifo’r sylfaen drethu.
47 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Hydref 2016
 
Bydd y safonau yma yn galluogi Comisiynydd y Gymraeg i osod dyletswyddau mewn perthynas â’r Gymraeg ar gyrff yn y sector iechyd.
36 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Hydref 2016
 
Rydym eisiau eich barn ar y Nodyn Cyngor Technegol newydd hwn a fydd yn rhoi cyngor cynllunio manwl ar yr amgylchedd hanesyddol yng Nghymru.
36 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 03 Hydref 2016
 
Rydym yn ceisio’ch barn ar reoliadau drafft a chanllawiau statudol ynghylch y cynlluniau ardal sy’n ofynnol o dan adran 14A Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.