Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
66 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Gorffennaf 2015
 
Cynhelir yr ymgynghoriad deuddeg wythnos hwn i glywed eich barn am yr Amcanion Cydraddoldeb y dylai Llywodraeth Cymru eu cynnwys yng Nghynllun Cydraddoldeb Strategol 2012-16.
66 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Gorffennaf 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw casglu barn ar fframwaith ariannu cydraddoldeb a chynhwysiant Llywodraeth Cymru yn y dyfodol.
9 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Mai 2015
 
Rydym yn ymgynghori ar ganllawiau i gynorthwyo Byrddau Cynllunio Ardal (BCAau) amlasiantaeth i ddatblygu strategaeth gomisiynu ar gyfer gwasanaethau camddefnyddio sylweddau.
57 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Gorffennaf 2015
 
Rydymwrthi’n cynnal ymgynghoriad er mwyn ceisio barn ynghylch y cynigion i gofrestru gweithwyr cymorth dysgu mewn ysgolion â Chyngor y Gweithlu Addysg o fis Ebrill 2016 ac ynghylch y teitlau swyddi/rolau a allai gael eu cynnwys yn y diffiniad o weithiwr cymorth dysgu.
49 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 23 Mehefin 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn cyflwyno cynigion eraill ar gyfer gweithredu Cynllun y Taliad Sylfaenol er mwyn disodli’r system tri rhanbarth a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2014.
45 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Mehefin 2015
 
Mae Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sefydlu Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru gyda'r nod o helpu'r diwydiant amaeth i weithredu'n broffesiynol.
17 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Mai 2015
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi lansio ymgynghoriad ar y cyd yn y Deyrnas Unedig ar gynigion drafft i ddiwygio nifer o reoliadau.
17 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Mai 2015
 
Rydym yn cynnal ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer i Landlordiaid ac Asiantwyr mewn perthynas â darpariaethau a gyflwynwyd yn Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.
2 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Mai 2015
 
Rydym yn ymgynghori ar Reoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffïoedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015. Mae angen y rheoliadau hyn er mwyn medru rhoi’r darpariaethau yn Rhan 1 Deddf Dai (Cymru) 2014 ar waith.
44 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Mehefin 2015
 
Darllenwch, gan gynnig sylwadau ar ein cynigion i ddiwygio'r Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol a gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â llunio Gorchmynion Datblygu Lleol.