Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
84 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Mehefin 2015
 
Mae Deddf Sector Amaethyddol (Cymru) 2014 yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i sefydlu Panel Cynghori ar Amaethyddiaeth Cymru gyda'r nod o helpu'r diwydiant amaeth i weithredu'n broffesiynol.
56 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Mai 2015
 
Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi lansio ymgynghoriad ar y cyd yn y Deyrnas Unedig ar gynigion drafft i ddiwygio nifer o rheoliadau.
56 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Mai 2015
 
Rydym yn cynnal ymgynghoriad ynghylch Cod Ymarfer i Landlordiaid ac Asiantwyr mewn perthynas â darpariaethau a gyflwynwyd yn Rhan 1 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014.
41 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 07 Mai 2015
 
Rydym yn ymgynghori ar Reoliadau Rheoleiddio Tai Rhent Preifat (Gwybodaeth, Cyfnodau a Ffïoedd ar gyfer Cofrestru a Thrwyddedu) (Cymru) 2015. Mae angen y rheoliadau hyn er mwyn medru rhoi’r darpariaethau yn Rhan 1 Deddf Dai (Cymru) 2014 ar waith.
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Mehefin 2015
 
Darllenwch, gan gynnig sylwadau ar ein cynigion i ddiwygio'r Rheoliadau Asesu Effaith Amgylcheddol a gweithdrefnau sy'n gysylltiedig â llunio Gorchmynion Datblygu Lleol.
46 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 12 Mai 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ceisio barn am reoliadau arfaethedig yn unol â darpariaethau Deddf Addysg Uwch (Cymru) 2015.
44 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Mai 2015
 
Bydd Llywodraeth Cymru'n cyflwyno deddfwriaeth a fydd yn ei gwneud yn ofynnol gosod microsglodyn ar bob ci, a chofnodi’r wybodaeth sy’n berthnasol i’r microsglodyn a pherchnogaeth yr anifail ar gronfa ddata gymeradwy.
70 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Mehefin 2015
 
Mae’r ymgynghoriad yn disgrifio cynigion i greu rheoliadau ehangach ar gyfer gofal plant.
78 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Mehefin 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar gynigion i Weinidogion Cymru eithrio rhai categorïau o anheddau rhag y Dreth Gyngor ychwanegol ar Ail  Gartrefi yng Nghymru.
78 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Mehefin 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar gynigion i Weinidogion Cymru eithrio rhai categorïau o anheddau rhag y Dreth Gyngor ychwanegol ar Gartrefi Gwag Hirdymor yng Nghymru.