Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Tachwedd 2015
 
Rydym yn gofyn am eich safbwyntiau ynghylch yr ychwanegiadau a'r diwygiadau i God Ymarfer Cymru Deddf Iechyd Meddwl 1983.
82 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Tachwedd 2015
 
Mae Pennod 10 Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 4 (TAN4) yn pennu polisïau cynllunio ar gyfer datblygu safleoedd manwerthu a chanolfannau manwerthu.
76 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 20 Tachwedd 2015
 
Ymgynghoriad i ystyried a fyddai newidiadau i'r Rheoliadau yn fuddiol ar gyfer defnyddio a rheoli slyri a silwair yn ymarferol ac yn effeithlon.
36 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Hydref 2015
 
Rydym am gyflwyno canllawiau codi tâl drafft newydd i Ofwat iddynt eu hystyried wrth osod eu rheolau codi tâl ar gyfer ymgymerwyr dŵr perthnasol sy’n gweithredu’n llwyr neu’n bennaf yng Nghymru.
69 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 13 Tachwedd 2015
 
Rydym yn gofyn am sylwadau ar reoliadau arfaethedig, sy’n amlinellu sut y dylai rhai busnesau bwyd hyrwyddo eu sgoriau hylendid bwyd o dan y Cynllun Sgorio Hylendid Bwyd statudol.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Hydref 2015
 
Rydym yn symleiddio’r ddeddfwriaeth sy’n rheoleiddio effeithiau amgylcheddol y diwydiant yng Nghymru.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Tachwedd 2015
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar fanylion y Cyfarwyddiadau Drafft, gan gynnwys maint cynghorau a'r gymhareb o etholwyr i bob aelod etholedig.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Tachwedd 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn ymdrin â’r trefniadau iawndal sydd ar waith ar gyfer gwartheg a ledir oherwydd twbercwlosis.
20 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 25 Medi 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am safbwyntiau ynghylch gosod y gyfradd ddatgyfalafu mewn perthynas ag Ailwerthuso Cyfraddau Annomestig 2017.
58 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Tachwedd 2015
 
Rydym am gael eich sylwadau ar ein cynigion o ran cyfansoddiad a materion ariannol sy'n ymwneud â phaneli cynllunio strategol a gaiff eu cyflwyno drwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.