Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
83 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Hydref 2015
 
Rydym yn awyddus i glywed eich barn am ddiwygiadau pellach yr ydym yn bwriadu eu gwneud i is-ddeddfwriaeth sy’n ymdrin â rheoli datblygu.
41 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 14 Medi 2015
 
Ymgynghoriad technegol yw hwn ar fersiwn ddrafft Gorchymyn Ardrethu Annomestig (Diffiniad o Eiddo Domestig) (Cymru) 2015 ("Gorchymyn drafft 2015") a'r canllawiau ategol i dalwyr ardrethi.
80 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 23 Hydref 2015
 
Mae Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015 ('y Ddeddf ') yn sicrhau canolbwynt ar draws y sector cyhoeddus ar atal y materion hyn, amddiffyn dioddefwyr a chefnogi’r rhai y mae’r materion hyn yn effeithio arnynt.
48 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 21 Medi 2015
 
Rydym yn casglu barn ar p'un a yw'r diwygiadau i’r Cod Gofal Ymarfer Dyletswydd Gwastraff yn cynnig arweiniad clir ac ymarferol i ddeiliaid o wastraff.
45 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Medi 2015
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn holi barn pobl am Gyfarwyddiadau Ymarfer drafft Tribiwnlys y Gymraeg (“y Tribiwnlys”).
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Hydref 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw cael gwybod eich barn am Fframwaith Cenedlaethol y Gwasanaethau Tân ac Achub o 2016 ymlaen.
129 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Rhagfyr 2015
 
Rydym eisiau eich barn chi ar gynigion i gyflwyno isafbris ar gyfer uned o alcohol yng Nghymru.
59 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Hydref 2015
 
Mae mynediad i'r awyr agored ar gyfer gweithgareddau hamdden yn rhan allweddol o'n polisi adnoddau naturiol.
13 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 17 Awst 2015
 
Ymgynghoriad ffurfiol ynghylch cau Pysgodfa Cregyn Gleision Bae ac Aber Conwy.
136 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Rhagfyr 2015
 
Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi’r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.