Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
68 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mai 2015
 
Mae Llywodraeth Cymru ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion i fynd i’r afael â throseddau gwastraff a safleoedd sy’n perfformio’n wael yn y diwydiant rheoli gwastraff.
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Mai 2015
 
Mae Deddf Cymru 2014 yn pennu pwerau cyllidol newydd ar gyfer Cymru ac yn datganoli nifer o bwerau trethu.
20 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 19 Mawrth 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn defnyddwyr ar gynigion i newid y casgliadau data ac allbynnau ystadegol.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 30 Ebrill 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gofyn am eich barn ar y safonau interim anstatudol sy’n cael eu cynnig ar gyfer SuDS yng Nghymru.
63 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Mai 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio’ch barn ar ddiwygiad arfaethedig i Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 Canllawiau Rhan 1 i Awdurdodau Tân ac Achub.
40 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Ebrill 2015
 
Rydym am gael eich barn ar y cynigion i drosi elfennau cynllunio defnydd tir Cyfarwyddeb Seveso III i ddeddfwriaeth gynllunio yng Nghymru.
68 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 06 Mai 2015
 
Mae Deddf Cymru 2014 yn paratoi’r ffordd ar gyfer rhoi pwerau trethu newydd i Gymru, gan gryfhau ein gallu i reoli ein materion ariannol ein hunain.
10 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Mawrth 2015
 
Ymgynghoriad ar y trefniadau trosiannol ar gyfer Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân 2015 a Chynllun Iawndal y Diffoddwyr Tân 2006, a diwygiadau i'r adran ynghylch gweithwyr wrth gefn yng Nghynllun Pensiwn Newydd y Diffoddwyr Tân 2007.
60 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 28 Ebrill 2015
 
Papur gwyn yn amlinellu ein bwriad ynghylch dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru.
56 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Ebrill 2015
 
Rydym yn ymgynghori ar y cod ymarfer mewn perthynas â mesur perfformiad gwasanaethau cymdeithasol