Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 02 Mai 2016
 
Rydym yn cynnig bod profion llygaid yn cael eu cynnig i ddisgyblion sy’n cael eu haddysgu mewn ysgolion arbennig.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 25 Ebrill 2016
 
Cyflwynwyd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drwy Ddeddf Cynllunio (Cymru) 2015.
71 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 22 Ebrill 2016
 
Rydym yn ceisio eich barn am y newidiadau mawr i’r ffordd y mae deintyddion a’u timau sy’n darparu gwasanaethau deintyddol preifat yn cael eu rheoleiddio.
36 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Mawrth 2016
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn rhan o’n gwaith parhaus o gysylltu â’r cyhoedd er mwyn datblygu gwasanaethau rheilffordd yng Nghymru.
5 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 16 Chwefror 2016
 
Mae Cynllun y Bathodyn Glas yng Nghymru’n darparu mynediad at wasanaethau a chyfleusterau ar gyfer pobl sydd â namau symudedd parhaol sy’n bodloni’r meini prawf cymhwysedd.
54 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 05 Ebrill 2016
 
Rydym yn ceisio eich barn am y newidiadau y gallai Llywodraeth Cymru eu gwneud i wella ansawdd gofal cartref yng Nghymru drwy ddylanwadu'n gadarnhaol ar recriwtio a chadw gweithwyr gofal cartref.
53 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Ebrill 2016
 
Rydym yn ceisio eich barn am y meysydd â blaenoriaeth a’r camau gweithredu.
61 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 12 Ebrill 2016
 
Gweithredu safonau ansawdd gorfodol ar gyfer cartrefi newydd, adferedig a chartrefi presennol o dan Ran 4 o Ddeddf Tai (Cymru) 2014 ac Adrannau 33A, 33B a 33C o Ddeddf Tai 1996.
57 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Ebrill 2016
 
Rydym yn ymgynghori ar y cyd ag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), Asiantaeth yr Amgylchedd (EA) a Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ein dull o gynnwys eithriadau tynnu dŵr o fewn y system drwyddedu.
15 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 26 Chwefror 2016
 
Ymgynghoriad ar ddynodi Traeth Gwledig Aberdyfi, Gwynedd yn ddŵr ymdrochi.