Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
81 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 17 Chwefror 2016
 
Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol wedi lansio ymgynghoriad sef ‘Mesurau Rheoli Newydd Arfaethedig ar gyfer y Bysgodfa Cregyn Bylchog ym Mae Ceredigion. Noder mai ail-lansiad yw hwn felly mae’r dyddiad cau wedi ei ymestyn.
79 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 15 Chwefror 2016
 
Mae’r ymgynghoriad hwn gan Lywodraeth Cymru yn ceisio barn ar gynnwys Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft, Memorandwm Esboniadol Drafft ac Asesiad Effaith Rheoleiddiol Drafft.
62 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 29 Ionawr 2016
 
Rydym eisiau clywed eich barn am yr opsiynau i ysgogi buddsoddiad mewn twf prosiectau gwyrdd.
41 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 08 Ionawr 2016
 
Mae Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Defra, Asiantaeth yr Amgylchedd ac Awdurdod Rheoleiddio Gwasanaethau Dŵr (Ofwat), yn cyd-ymgynghori ar ganllawiau technegol Cynlluniau Rheoli Adnoddau Dŵr (WRMPs) 2019 ar gyfer Cymru a Lloegr.
74 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 10 Chwefror 2016
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn ceisio eich barn ar ein cynigion ar gyfer cynhyrchu Cod Ymddygiad wrth Deithio newydd (Cod Teithio).
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 01 Chwefror 2016
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd eich sylwadau ynghylch y dyddiadau tymor arfaethedig ar gyfer 2017/18 a chyfarwyddyd drafft gan y Gweinidog.
60 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Ionawr 2016
 
Dull seiliedig ar egwyddorion yw “Gofyn a Gweithredu”. Y nod yw sicrhau bod ymholi’n digwydd ar draws y Gwasanaethau Cyhoeddus i nodi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.
37 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Ionawr 2016
 
Mae’r ddogfen ymgynghori hon yn gofyn am eich barn ar adfywio’r Strategaeth Cynhwysiant Ariannol ar gyfer 2016.
33 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Rhagfyr 2015
 
Rydym yn awyddus i gael eich barn ar estyn tymor swydd y Comisiynydd Pobl Hŷn am gyfnod o hyd at ddwy flynedd.
6 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 04 Rhagfyr 2015
 
Rydym yn ceisio barn am y Cod Ymarfer drafft hwn.