Skip to content

Ymgynghori

Ymgynghori

Cyfle i ddweud eich dweud am yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru.

Rhestr o'r ymgyngoriadau

Ychwanegwyd yn ddiweddar
 
165 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 18 Rhagfyr 2015
 
Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi’r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.
137 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 20 Tachwedd 2015
 
Rydym yn awyddus i gael eich barn ar sut y gallwn wella ansawdd a llywodraethu yn y GIG.
80 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Medi 2015
 
Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn am y fersiwn ddrafft o’r Llwybr Cenedlaethol ar gyfer Gwasanaethau Digartrefedd i Blant, Pobl Ifanc ac Oedolion mewn Sefydliadau Diogel.
25 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw holi pobl am eu barn am newid y canllawiau disgyblu a diswyddo ar gyfer staff ysgolion.
80 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 24 Medi 2015
 
Cynigion ar gyfer rheoliadau newydd i amddiffyn yr amgylchedd ac eiddo rhag gollyngiadau o storfeydd olew.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Medi 2015
 
Diben yr ymgynghoriad hwn yw ceisio barn ar Gynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar Drawsrywedd.
67 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 11 Medi 2015
 
Rydym am glywed eich barn am ein cynigion ar gyfer is-ddeddfwriaeth fyddai'n cael ei chyflwyno ar ôl i Fil Cynllunio (Cymru) gael Cydsyniad Brenhinol.
25 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 31 Gorffennaf 2015
 
Mae’r ymgynghoriad hwn yn pennu'r canllaw drafft sy'n disgrifio’r opsiynau ar gyfer darparu system garthffosydd gynaliadwy i eiddo nad ydynt wedi’u cysylltu â’r system carthffosydd cyhoeddus.
65 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 09 Medi 2015
 
Rydym am glywed eich barn am sut y gallem ddefnyddio ynni yn fwy effeithlon yng Nghymru.
52 diwrnod ar ôl | Yn dod i ben ar 27 Awst 2015
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn cyflwyno cynigion ar gyfer fframwaith strategol ar gyfer Amaethyddiaeth Cymru.