Skip to content

Rhaglen Lywodraethu

Ynglŷn â hyn

Y Rhaglen Weithredu yw ein cynllun gwaith. Mae’n dangos ymrwymiad real i gyflawni, sy’n cael ei fesur gan effaith wirioneddol y llywodraeth ar fywydau pobl.

Adroddiad o'r cynnydd

Mae’r Adroddiad Blynyddol olaf hwn ar Raglen Lywodraethu tymor presennol y Cynulliad yn dangos record y gall y sector cyhoeddus cyfan yng Nghymru ymfalchïo ynddi – record o gyflawni ar gyfer pobl Cymru, er gwaethaf yr amgylchiadau ariannol anodd.

Mae’r Adroddiad 2015 hwn ar y Rhaglen Lywodraethu yn ddisgrifiad clir a manwl o sut mae Llywodraeth Cymru a’n partneriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus yn cyflawni er lles pobl Cymru.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Y Rhaglen Lywodraethu

Y Rhaglen Lywodraeth yw ein cynllun gwaith ar gyfer tymor y Cynulliad hwn. Mae’n dangos ymrwymiad real i gyflawni. Yn y gorffennol, wrth fesur llwyddiant rhaglenni, mae gormod o bwyslais wedi cael ei roi ar faint o arian sy’n cael ei wario neu nifer y polisïau sy’n cael eu rhoi ar waith yn hytrach nag ar fesur eu heffaith ar fywydau pobl.

Mae’r ddogfen hon, ar y llaw arall, yn rhoi’r pwyslais ar y canlyniadau rydym yn gweithio atyn nhw: pobl iach sy’n byw bywydau cynhyrchiol mewn economi fwy llewyrchus a blaengar; cymunedau mwy diogel a chydlynol, gyda llai o dlodi a mwy o gydraddoldeb; amgylchedd cadarn gyda defnydd mwy cynaliadwy o’n hadnoddau naturiol, a chymdeithas sydd â gwir ymdeimlad â’i diwylliant a’i hanes.

Dogfennau i'w lawrlwytho

Tryloywder ac atebolrwydd

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn gwneud tryloywder ac atebolrwydd yn ganolog i’n gwaith fel Llywodraeth. Mae hyn oherwydd y dylai pobl Cymru wybod beth mae’u Llywodraeth yn ei wneud ar eu rhan. Mae hefyd yn gosod hunanddisgyblaeth sy’n sicrhau bod pob rhan o Lywodraeth Cymru a’n partneriaid yn canolbwyntio ar gyflawni.

Mae’r adroddiad yn cynnwys set lawn o ddiweddariadau ar y cynnydd a wnaed ar yr ymrwymiadau yn ein Rhaglen. Mae’n cynnwys yr holl ddata sydd ar gael ar gyfer y dangosyddion sy’n mesur i ba raddau rydyn ni’n cyflawni’n rhaglenni a dangosyddion y canlyniadau allweddol.

Data cymharol

Rydyn ni wedi cyflwyno’n hadroddiad blynyddol gan ddefnyddio gwybodaeth gymharol lle bo’n bosibl. Mae hyn yn cynnwys cymariaethau â’r DU a thu hwnt. Os yw’r data’n dod o ystadegau swyddogol, caiff y ffynhonnell ei nodi’n glir. Os yw’r data wedi’u casglu fel rhan o drefniadau monitro arferol Llywodraeth Cymru ar ei gwaith a gwaith partneriaid, caiff hyn ei nodi’n glir. Mae’r data a’r dadansoddiad ohonynt wedi’u cyflwyno mor eglur â phosibl.