Skip to content

Ysgrifennu at weinidogion

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Cewch gysylltu â gweinidogion dros yr e-bost neu drwy'r post. Byddwn ni'n anelu at eich ateb cyn pen 17 diwrnod gwaith.

Mae tudalen manylion bywgraffyddol pob gweinidog yn rhestru’r materion datganoledig y maent yn gyfrifol amdanynt. Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig dal yn gyfrifol am faterion sydd heb eu datganoli.

E-bost

Prif Weinidog Cymru
Carwyn Jones: Carwyn.jones@wales.gsi.gov.uk

Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol
Carl Sargeant: Gohebiaeth.Carl.Sargeant@Cymru.gsi.gov.uk

Gweinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth
Edwina Hart: Gohebiaeth.Edwina.Hart@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Gweinidog Addysg a Sgiliau
Huw Lewis: Gohebiaeth.Huw.Lewis@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth
Jane Hutt: Gohebiaeth.Jane.Hutt@Cymru.gsi.gov.uk

Y Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus
Leighton Andrews: Gohebiaeth.Leighton.Andrews@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi
Lesley Griffiths: Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol
Mark Drakeford: Gohebiaeth.Mark.Drakeford@Cymru.gsi.gov.uk

Y Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg
Julie James: Gohebiaeth.Julie.James@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth
Ken Skates: Gohebiaeth.Ken.Skates@Cymru.gsi.gov.uk

Y Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd
Rebecca Evans: Gohebiaeth.Rebecca.Evans@Cymru.gsi.gov.uk 

Y Dirprwy Weinidog Iechyd
Vaughan Gething: Gohebiaeth.Vaughan.Gething@Cymru.gsi.gov.uk 

Drwy'r post

Y Gweinidog …
Llywodraeth Cymru
5ed Llawr
Tŷ Hywel
Bae Caerdydd
CF99 1NA

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Mae Gweinidogion yn cael llawer o ohebiaeth ac ni allan nhw eich ateb yn bersonol bob tro. Efallai y cewch chi ateb ar eu rhan gan was sifil.

Os byddwch chi'n anfon copi o'r ohebiaeth at fwy nag un Gweinidog, cewch ateb fel arfer gan y Gweinidog sydd â'r portffolio sy'n ymwneud â'r mater dan sylw, neu bydd swyddog yn ateb ar eu rhan.

Fel rheol, ni fydd llythyrau yr anfonir copïau ohonynt at Weinidogion yn cael eu hateb a byddant yn cael eu ffeilio er gwybodaeth.

Yn gy ffredinol, bydd trefnwyr ymgyrchoedd yn cael ateb gan y Gweinidog priodol.  Bydd llythyrau a chardiau post sy’n gysylltiedig â’r ymgyrch yn cael eu ffeilio.

Os hoffech gysylltu â Gweinidog yn ei rôl fel Aelod Cynulliad eich etholaeth, cewch ei fanylion cyswllt ar wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru (dolen allanol).

Os ydych chi’n Gynrychiolwr Etholedig (gan gynnwys Aelodau’r Cynulliad, Aelodau Seneddol, Aelodau o Senedd Ewrop a chynghorwyr), mae’r ddogfen isod yn cynnwys gwybodaeth am ysgrifennu at Weinidogion a sut fydd eich gohebiaeth yn cael ei phrosesu.