Skip to content

Julie James AC

Dolenni perthnasol

Rydym yn cynnig cyngor ac arweiniad diduedd ynghylch diwallu anghenion hyfforddi busnesau a’r unigolion y maent yn eu cyflogi.
Drwy ddarganfyddiadau gwyddonol, rydym yn datblygu syniadau a dulliau arloesol a fydd o gymorth i wella'n hiechyd, diogelu ein hamgylchedd naturiol a chyfrannu at ein ffyniant yn y dyfodol.
Julie James
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Ganed Julie James yn Abertawe ond treuliodd gryn dipyn o’i hieuenctid yn teithio o gwmpas y byd gyda’i theulu. Dechreuodd ar ei gyrfa yn Llundain ond symudodd yn ôl i Abertawe gyda’i gŵr i fagu eu tri phlentyn ac i fod yn nes at ei theulu. Mae Julie yn hollol ymrwymedig i faterion gwyrdd, yn frwd o blaid materion yn ymwneud â’r amgylchedd ac wrth ei bodd hefyd yn nofio ac yn sgïo.

Hyd nes iddi gael ei hethol yn Aelod Cynulliad Gorllewin Abertawe roedd Julie yn gyfreithwraig amgylcheddol a chyfansoddiadol flaenllaw. Cyn hynny, roedd yn brif weithredwr cynorthwyol Cyngor Abertawe. Treuliodd y rhan fwyaf o’i gyrfa fel cyfreithwraig ym maes llywodraeth leol gan weithio fel cyfreithwraig bolisi gyda Bwrdeistref Llundain Camden cyn dychwelyd i Abertawe i weithio i Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg ac yna Dinas a Sir Abertawe.

Ers iddi gael ei hethol mae Julie wedi bod yn aelod o’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, y Pwyllgor Menter a Busnes a Phwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd. Yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Caffael y Pwyllgor Menter a Busnes, cyhoeddodd Julie Adroddiad y Pwyllgor sef ‘Influencing the Modernisation of EU Procurement Policy’. Julie hefyd yw Cadeirydd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Polisi Pysgodfeydd Cyffredin Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd.

Penodwyd Julie James yn Ddirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg ym mis Medi 2014. Ym mis Mai 2016, penodwyd Julie yn Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth.

Mae’r Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth yn gyfrifol am:

 • Polisi ar Brentisiaethau ac ar Adeiladu Sgiliau, a chyflenwi'r rhaglenni hynny
 • Polisi ar gyflogadwyedd pobl ifanc ac oedolion, gan gynnwys Twf Swyddi Cymru, Sgiliau Hanfodol ar gyfer Oedolion mewn Gwaith a'r Porth Sgiliau, a chyflenwi'r rhaglenni hynny
 • Cyngor gyrfaoedd, gan gynnwys nawdd a chyllid i Gyrfa Cymru
 • Darparwyr dysgu seiliedig ar waith
 • Sgiliau sector, gan gynnwys strategaethau, cronfeydd datblygu a'r Cyngor Sgiliau Sector
 • Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru a'r Comisiwn dros Gyflogaeth a Sgiliau
 • Datblygu sgiliau'r gweithlu, gan gynnwys cyllid craidd Cronfa Ddysgu Undeb Cymru ar gyfer Cymru, gwasanaethau addysg a dysgu'r TUC
 • Cyllid craidd ar gyfer Chwarae Teg
 • Rhaglenni Ewropeaidd mewn perthynas â sgiliau a chyflogaeth, ac eithrio Cronfeydd Strwythurol yr UE
 • Symleiddio ac integreiddio gwasanaethau sgiliau busnes a datblygu busnes
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt o ddydd i ddydd gyda Phrif Gynghorydd Gwyddonol Cymru a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol
 • Gwyddorau Bywyd
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; sicrhau bod yr incwm mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil
 • Datblygu, cadw a denu myfyrwyr ymchwil lefel uwch i Gymru
 • Sicrhau bod y manteision economaidd mwyaf posibl yn deillio o waith ymchwil a datblygu ym maes addysg uwch
 • Seilwaith digidol, gan gynnwys seilwaith band eang a symudol
 • Trawsnewid gwasanaethau digidol ar gyfer sector cyhoeddus Cymru
 • Cynhwysiant Digidol.

Ysgrifennu at weinidogion

Cysylltwch ag Julie James drwy e-bostio: Gohebiaeth.Julie.James@llyw.cymru

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.