Skip to content

Ken Skates AC

Dolenni perthnasol

Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.
Rydym wrthi’n datblygu system drafnidiaeth o’r radd flaenaf i ddarparu dulliau teithio sy'n ddiogel, yn fforddiadwy ac yn gynaliadwy i bawb.
Ken Skates AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith.

Cafodd Ken Skates ei eni yn Wrecsam ym 1976 a’i addysgu yn Ysgol Alun, yr Wyddgrug. Aeth ymlaen i astudio Gwyddor Cymdeithasol a Gwleidyddol ym Mhrifysgol Caergrawnt.

Yn ei amser rhydd, mae’n mwynhau rhedeg, nofio, heicio a golff yn ogystal â’i ddiddordeb mewn garddio, celf a dylunio pensaernïol.
Arferai Ken fod yn newyddiadurwr ac roedd yn gynorthwyydd i Mark Tami AS.

Yn 2008, cafodd ei ethol yn gynghorydd cymuned. Mae diddordebau Ken yn cynnwys gweithgynhyrchu, iechyd meddwl, chwaraeon a hamdden, dileu tlodi ac economi wleidyddol. Mae ei ddiddordebau gwleidyddol yn cynnwys hyfforddiant sgiliau, twristiaeth, diogelu’r amgylchedd, iechyd meddwl, chwaraeon a ffitrwydd a chynhwysiant cymdeithasol.

Ym Mis Mehefin 2013, penodwyd Ken Skates yn Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg. Ym Mis Medi 2014, penodwyd Ken yn Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. Ym mis Mai 2016 penodwyd yn Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith yn gyfrifol am:

 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau yng Nghymru i sefydlu, tyfu, moderneiddio neu ddatblygu
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo
 • Hyrwyddo allforion o Gymru
 • Entrepreneuriaeth, gwybodaeth am fenter a busnes
 • Cyllid Cymru
 • Y Banc Datblygu
 • Dur
 • Gwelliannau amgylcheddol yng nghyswllt datblygiadau diwydiannol a masnachol
 • Paneli cynghori economaidd
 • Menter gymdeithasol a'r economi gymdeithasol
 • Cydlynu mesurau trawsbynciol i hyrwyddo cyfleoedd economaidd i bawb (bydd Ysgrifenyddion unigol y Cabinet yn arwain eu meysydd portffolio priodol)
 • Rheoli asedau eiddo yn y portffolio Datblygu Economaidd a helpu i ddarparu seilwaith eiddo (safleoedd ac adeiladau)
 • Y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol
 • Polisi trafnidiaeth, gan gynnwys datblygu system drafnidiaeth integredig yng Nghymru
 • Diogelwch ar y ffyrdd, gan gynnwys darparu llwybrau mwy diogel i'r ysgol, cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc a rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd
 • Cludiant ar y ffordd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd yng Nghymru, ac eithrio'r rhannau hynny o Ail Groesfan Hafren a'r ffordd sy'n arwain ati sydd yng Nghymru (heb eu datganoli). (Sylwer: Awdurdodau Lleol sy'n gyfrifol am ffyrdd nad ydynt yn gefnffyrdd)
 • Darparu gwasanaethau trên i deithwyr, drwy gyfrwng rhyddfraint Cymru a'r Gororau
 • Cyllido a gweinyddu rhaglenni i Awdurdodau Lleol a chyrff eraill ar gyfer darparu amryw o gynlluniau a gwasanaethau trafnidiaeth
 • Polisi ar borthladdoedd
 • Twristiaeth i Gymru a thwristiaeth o fewn Cymru, gan gynnwys marchnata a hyrwyddo Cymru fel cyrchfan i dwristiaid a rheoleiddio'r diwydiant twristiaeth
 • Digwyddiadau Mawr
 • Chwaraeon Elît
 • Strategaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer amgylchedd hanesyddol Cymru
 • Strategaeth a pholisi cenedlaethol ar gyfer diwylliant , creadigrwydd a'r celfyddydau, gan gynnwys Cymru Greadigol
 • Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
 • Deddfwriaeth ar eiddo diwylliannol a chynlluniau rhyddhad trethi nad ydynt wedi’u datganoli
 • Goruchwylio'r gwaith o ddosbarthu cyllid y Loteri yng Nghymru.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Ken Skates drwy e-bostio:
Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.