Skip to content

Jane Hutt AC

Dolenni perthnasol

Sut y caiff Llywodraeth Cymru ei hariannu a sut y mae'n penderfynu ar beth y dylid gwario'r arian?
Jane Hutt AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog dros Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

Fe’i haddysgwyd ym Mhrifysgol Kent, Ysgol Economeg Llundain a Phrifysgol Bryste ac mae hefyd yn Gymrawd Anrhydeddus yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd.

I gydnabod ei rôl wrth hyrwyddo arferion ym maes cafafel, dyfarnwyd i Jane Gymrodoriaeth Anrhydeddus o’r Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi a Chymrodoriaeth o’r Academi Arferion Gorau ym maes Caffael.

Mae Jane wedi’i gwneud hefyd yn aelod anrhydeddus o Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) am ei gwaith mewn cyllid cyhoeddus.

Cyn iddi gael ei hethol i Gynulliad Genedlaethol Cymru roedd Jane yn gyfarwyddwr Chwarae Teg a hi oedd yr aelod o Gymru ar y Gronfa Cyfleoedd Newydd (DU) a bu’n aelod etholedig o hen Gyngor Sir De Morgannwg.

Mae’n briod a chanddi ddau o blant, mae’n dysgu Cymraeg ac mae’n byw yn y Barri.

A hithau wedi gwasanaethu fel y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (1995-2005), y Gweinidog  Busnes y Cynulliad, Plant a Chydraddoldebau (2005-2007) a’r Gweinidog Plant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau (2007-2009), cafodd Jane ei phenodi’n Weinidog Busnes a’r Gyllideb ym mis Rhagfyr 2009. Ar ôl cael ei hailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Jane Hutt yn Weinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ ac ym mis Mawrth 2013, fe’i penodwyd yn Weinidog Cyllid. Ym mis Medi 2014, fe’i penodwyd yn Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth.

Mae’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn gyfrifol am:

 • Roi cyfarwyddyd ariannol strategol a rheoli adnoddau Llywodraeth Cymru
 • Datblygu swyddogaeth Trysorlys Cymru
 • Cyhoeddi cynigion cyllideb Llywodraeth Cymru ac ymgynghori yn eu cylch
 • Goruchwyliaeth gyffredinol ar drefniadau cyfrifyddu ac archwilio ariannol
 • Gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o gyllideb Llywodraeth Cymru drwy fonitro a rheoli'r gyllideb yn drylwyr yn ystod y flwyddyn
 • Sicrhau gwerth am arian ac effeithiolrwydd o ran gwariant ar draws cyllideb Llywodraeth Cymru drwy herio'n barhaus a datblygu systemau ategol ar gyfer tystiolaeth a gwerthuso
 • Gweithredu'r setliad cyllid datganoledig a'r Datganiad o Gyllid
 • Gwerth Cymru
 • Y Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol
 • Goruchwyliaeth ar y Fenter Cyllid Preifat (PFI), ond nid ar flaenoriaethau a phenderfyniadau polisi ynghylch prosiectau PFI ym mhortffolio Gweinidog arall
 • Materion sy'n effeithio ar Gyrff a Noddir gan Lywodraeth Cymru (CNLCau) gyda'i gilydd ac yn gyffredinol, ond nid materion yn ymwneud â CNLCau penodol, sy'n parhau'n gyfrifoldeb i'w priod Weinidogion
 • Y Strategaeth Leoli a chydlynu'r gwaith o gaffael, cynnal a gwaredu eiddo ac asedau eraill a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru i arfer ei swyddogaethau
 • Cydgysylltu r Ystadegau Gwladol, a chynnal a datblygu'r strwythur cydgysylltu o dan y Fframwaith Ystadegau Gwladol. (Ar gyfer Gweinidogion eraill Cymru, mae eu rôl yn ymwneud â gweithgarwch ystadegol mewn perthynas â chyfrifoldebau eu portffolio)
 • Cynnwys y Cyfrifiad yng Nghymru a'r modd y caiff ei gynnal
 • Polisi cronfeydd strwythurol yr Undeb Ewropeaidd a'u rhaglenni cysylltiedig a'r ffordd y'u gweinyddir, ac eithrio'r Polisi Amaethyddol Cyffredin
 • Cyfrifoldeb dros reoli busnes Llywodraeth Cymru yn y Cynulliad yn unol â rheolau sefydlog.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Jane Hutt drwy e-bostio: gohebiaeth.jane.hutt@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.