Skip to content

Huw Lewis AC

Dolenni perthnasol

Yn yr adran hon o’r wefan, cewch wybodaeth am ein polisïau addysg a’r cymorth y gallwn ni ei gynnig i chi.
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
Huw Lewis AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Etholwyd Huw Lewis i’r Cynulliad am y tro cyntaf ym mis Mai 1999. Huw oedd Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol Plaid Lafur Cymru cyn cael ei ethol. Cafodd ei eni ym Merthyr Tudful ym 1964 a’i addysgu ym Mhrifysgol Caeredin. Mae Huw yn gyn-athro cemeg ac mae ei ddiddordebau’n cynnwys llenyddiaeth, cerddoriaeth glasurol a’r heriau sy’n wynebu cymoedd y De.

Penodwyd Huw yn Ddirprwy Weinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth gyda chyfrifoldeb arbennig dros Adfywio cyn colli ei swydd yn yr ad-drefnu a ddilynodd ffurfio’r llywodraeth glymblaid. Mae wedi adolygu rhaglen flaengar Llywodraeth Cymru yn erbyn tlodi, sef Cymunedau’n Gyntaf, ac wedi ysgrifennu Cynllun Gweithredu Llywodraeth Cymru ar gyfer dileu tlodi plant. Ym mis Rhagfyr 2009, fe’i penodwyd yn Ddirprwy Weinidog dros Blant. Ar ôl ei ailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Huw Lewis yn Weinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth ac ym mis Mawrth 2013, penodwyd fel y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi. Ym mis Mehefin 2013, penodwyd fel y Gweinidog Addysg a Sgiliau.

Mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau yn gyfrifol am:

 • Llywodraethu ysgolion, trefniadaeth ysgolion a derbyniadau i ysgolion
 • Safonau ysgolion, gwelliannau a chyrhaeddiad disgyblion
 • Cylch gwaith Estyn
 • Cyllid refeniw i ysgolion
 • Cwricwlwm ysgolion, asesu a chymwysterau, gan gynnwys y Cyfnod Sylfaen, 5-19 oed a Bagloriaeth Cymru
 • Diogelu a chynhwysiant mewn ysgolion
 • Addysg cyfrwng Cymraeg a dwyieithog
 • Cwynion ynghylch Awdurdodau Addysg Lleol a chyrff llywodraethu ysgolion
 • Anghenion dysgu ychwanegol, gan gynnwys anghenion disgyblion sydd ag anawsterau dysgu difrifol, cymhleth a/neu benodol, disgyblion anabl, a disgyblion abl a thalentog
 • Pobl o bob oedran â dyslecsia
 • Polisi, strategaeth a chyllid Addysg Uwch, gan gynnwys: noddi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru, ffioedd a bwrsariaethau ac ehangu cyfranogiad
 • Cyllid refeniw chweched dosbarth, colegau addysg bellach, dysgu oedolion yn y gymuned a darparwyr dysgu seiliedig ar waith drwy'r System Gynllunio ac Ariannu Genedlaethol
 • Cyllid cyfalaf ar gyfer darparwyr ôl-16
 • Rheoleiddio statudol ar gyfer pob cymhwyster (ac eithrio Addysg Uwch), gan gynnwys effaith y Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd ar gymwysterau allanol
 • Cynllunio a gweithredu System Gynllunio a Chyllido Genedlaethol, a defnyddio buddsoddiadau strategol yn y sector ôl-16
 • Datblygu a gweithredu Llwybrau Dysgu 14-19
 • Ymestyn Hawliau ar gyfer y rheini sy'n 11-25 mlwydd oed
 • Y polisi ar waith ieuenctid
 • Hyfforddi a datblygu'r gweithlu addysg, gan gynnwys hyfforddiant cychwynnol athrawon
 • Addysg Feddygol (ac eithrio hyfforddiant ôl-radd).

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Huw Lewis drwy e-bostio: gohebiaeth.huw.lewis@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.