Skip to content

Edwina Hart MBE CStJ AC

Dolenni perthnasol

Mae busnesau cryf, arloesol a chystadleuol yn hanfodol i economi Cymru.
Mae twristiaeth yn ddiwydiant hynod gystadleuol, deinamig a newidiol.
Mae Trafnidiaeth yn cyfrannu at lawer o agweddau ar economi Cymru, a’r nod yw cynnal cymdeithas fodern lle gall llawer o bobl symud i le i le.
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg.
Edwina Hart MBE OStJ AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog yr Economy, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.

Mae Edwina Hart wedi bod yn AC Gŵyr ers etholiad cyntaf y Cynulliad yn 1999.

Ar ôl bod yn Weinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol (2000-2003) ac yn Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio (2003-2007), penodwyd Edwina i’r portffolio Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ym mis Mai 2007.  Ar ôl ei hailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Edwina Hart yn Weinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth ac ym mis Mawrth 2013, penodwyd fel y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth.


Mae’r Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn gyfrifol am:

 • Darparu cymorth a chyngor i helpu busnesau yng Nghymru i sefydlu, tyfu, moderneiddio neu ddatblygu;
 • Hyrwyddo Cymru fel lleoliad i wneud busnes ac i fuddsoddi ynddo;
 • Hyrwyddo allforion o Gymru;
 • Entrepreneuriaeth, menter a gwybodaeth fusnes;
 • Cyllid Cymru;
 • Polisi ardrethi busnes;
 • Polisi ynni, cyfleusterau a seilwaith ynni mawr, datganoli materion ynni, dur, glo, olew a nwy;
 • Gwelliannau amgylcheddol sy'n gysylltiedig â datblygiadau diwydiannol a masnachol;
 • Paneli’r sector economaidd;
 • Menter gymdeithasol a'r economi gymdeithasol;
 • Gwaith y Panel Cynghorol ar Ymchwil Economaidd;
 • Y polisi trafnidiaeth, gan gynnwys datblygu system drafnidiaeth integredig yng Nghymru;
 • Diogelwch ar y ffyrdd, gan gynnwys darparu llwybrau mwy diogel i'r ysgol, cludiant ar gyfer plant a phobl ifanc a rheoleiddio croesfannau i gerddwyr a pharcio ar y stryd;
 • Cludiant ar y ffordd, gan gynnwys adeiladu, gwella a chynnal cefnffyrdd yng Nghymru, ac eithrio'r rhannau hynny o Ail Groesfan Hafren a'r ffordd sy'n arwain ati sydd yng Nghymru (heb eu datganoli). (Sylwer: Awdurdodau Lleol sy'n gyfrifol am ffyrdd nad ydynt yn gefnffyrdd);
 • Darparu gwasanaethau trên i deithwyr, drwy gyfrwng rhyddfraint Cymru a'r Gororau;
 • Hyrwyddo cerdded a beicio, gan gynnwys Deddf Teithio Llesol (Cymru);
 • Cyllido a gweinyddu rhaglenni i Awdurdodau Lleol a chyrff eraill ar gyfer darparu amryw o gynlluniau a gwasanaethau trafnidiaeth;
 • Gwyddoniaeth: datblygu polisi gwyddoniaeth, gan gynnwys cyswllt dyddiol â'r Prif Gynghorydd Gwyddonol a'r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol;
 • Ymchwil ac Arloesi, gan gynnwys ymchwil a datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a masnacheiddio; sicrhau'r incwm mwyaf o ymchwil ac arloesi; a Chanolfannau Rhagoriaeth Ymchwil;
 • Y rhwydwaith Technium.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Edwina Hart drwy e-bostio: gohebiaeth.edwina.hart@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at Weinidogion, gan gynnwys y post electronig, cyn pen 17 diwrnod gwaith.  Bydd y Gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch yr eitem ‘Ysgrifennu at y Gweinidogion’ ar ochr chwith y dudalen fel bod eich gohebiaeth yn cyrraedd y Gweinidog cywir.