Skip to content

Carl Sargeant AC

Dolenni perthnasol

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am yr amgylchedd, datblygu ac adfywio gwledig, ffermio, iechyd anifeiliaid, coedwigaeth, pysgodfeydd a chynhyrchu bwyd.
Gallwch gael rhagor o wybodaeth am bolisïau cynllunio, penderfyniadau cynllunio, cynlluniau datblygu, ymchwil ac ystadegau.
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd.
Carl Sargeant AC
Manylion bywgraffyddol a chyfrifoldebau'r Gweinidog Cyfoeth Naturiol.

Ganwyd Carl Sargeant yn Llanelwy yn y Gogledd. Mae’n briod a chanddo ddau blentyn ac mae wedi byw yng Nghei Conna gydol ei oes.

Bu’n gweithio yn y gorffennol i un o brif gwmnïau gweithgynhyrchu’r Gogledd, ac mae wedi hyfforddi fel Archwilydd Ansawdd, Archwilydd Amgylcheddol ac fel diffoddwr tân ym maes diwydiant.

Mae gan bob aelod o’r teulu ddiddordeb mewn pêl-droed, ac mae gan Carl nifer o gysylltiadau â thîmau lleol. Mae hefyd yn mwynhau gwylio Newcastle United.

Mae wedi bod yn Gynghorydd Tref lleol a bu’n Gadeirydd yn 2001, gan gynrychioli’r Gymuned a’r Cyngor yn rhinwedd y swydd honno. Bu’n Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Hamdden ac Adloniant.

Bu hefyd yn Gadeirydd â chyfrifoldeb dros gynllunio yn y dref. Mae gan Carl ddiddordebau lu yn y gymuned ac mae wedi bod yn aelod o gorff llywodraethu Coleg Addysg Bellach Glannau Dyfrdwy ac Ysgol Gynradd Bryn Defa.

Cafodd ei ethol gyntaf yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru adeg yr etholiad yn 2003. Mae wedi bod yn aelod o’r pwyllgor pwnc Menter, Arloesi a Rhwydweithiau a’r Pwyllgor Rheilffyrdd, Seilwaith a Theithwyr. Bu hefyd yn aelod o Bwyllgor Archwilio’r Cynulliad.

Yn 2007, cafodd Carl ei ailethol yn aelod o Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ac fe’i penodwyd yn Brif Chwip y Blaid Lafur ac yn Ddirprwy Reolwr Busnes Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ym mis Rhagfyr 2009, penodwyd Carl yn Weinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol. Ar ôl ei ailethol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2011, penodwyd Carl Sargeant yn Weinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau ac ym mis Mawrth 2013, penodwyd yn Weinidog Tai ac Adfywio. Ym mis Medi 2014, penodwyd yn Weinidog Cyfoeth Naturiol.

Ei ddiddordebau yw Technoleg Awyrofod a Diogelwch Cymunedol.

Mae’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn gyfrifol am:

 • Cyfrifoldeb trawsbynciol am Ddatblygu Cynaliadwy, gan gynnwys Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru)
 • Holl weithgarwch Cyfoeth Naturiol Cymru
 • Mesurau trawsbynciol i liniaru effeithiau'r newid yn yr hinsawdd ac addasu i'r newidiadau hynny, gan gynnwys draenio tir; atal llifogydd; amddiffyn ardaloedd arfordirol; a rheoli llygredd y môr a'r aer (heblaw am allyriadau cerbydau)
 • Strategaeth a pholisi ar gyfer dŵr, gan gynnwys: rheoli ansawdd dŵr a diogelu adnoddau dŵr yng Nghymru; trosolwg ar gwmnïau dŵr a chronfeydd dŵr Dŵr Cymru a Dyffryn Dyfrdwy
 • Rheoli adnoddau naturiol a gwastraff yng Nghymru
 • Polisi ynghylch: cynhyrchu ynni ar raddfa fechan a chanolig, ynni domestig, effeithlonrwydd ynni a lleihau tlodi tanwydd
 • Pob agwedd ar y polisi cynllunio, gan gynnwys cyhoeddi canllawiau statudol i Awdurdodau Lleol, a phenderfynu ar faterion ym maes cynllunio sy'n destun dadl neu apêl
 • Lles cynllunio – Cytundebau Adran 106 a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a Deddf Cynllunio 2008
 • Rheoliadau Adeiladu (Eithrio rhai dosbarthiadau o adeiladau o'r Rheoliadau Adeiladu a dod i benderfyniad ynghylch apeliadau ar faterion yn ymwneud â nhw)
 • Mynediad i gefn gwlad, mynediad arfordirol a hawliau tramwy
 • Y Parciau Cenedlaethol
 • Pysgodfeydd mewndirol, arfordirol a morol: rheoleiddio a gorfodi polisïau, gan gynnwys y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a rheoli harbyrau pysgota
 • Cynllunio morol, daearol a dŵr croyw, bioamrywiaeth a chadwraeth
 • Cynllun Gofodol Cymru
 • Arwain yn strategol ar randiroedd.

Ysgrifennu at Weinidogion

Cysylltwch ag Carl Sargeant drwy e-bostio: gohebiaeth.carl.sargeant@cymru.gsi.gov.uk

Rydym yn anelu at ymateb i ohebiaeth a anfonir at weinidogion, gan gynnwys ebost, cyn pen 17 diwrnod gwaith. Bydd y gweinidogion yn ymateb i ohebiaeth ynghylch materion sy’n berthnasol i’w portffolios. Dilynwch ‘Ysgrifennu at y gweinidogion’ er mwyn cysylltu â'r gweinidog cywir.